Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
A. Aktywa trwałe1 872 986 925,872 168 060 156,94A. Fundusze2 167 439 705,912 926 140 296,83
I. Wartości niematerialne i prawne1 355 235,221 689 001,42I. Fundusz jednostki3 273 836 869,264 074 083 710,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe1 491 058 544,651 785 915 135,52II. Wynik finansowy netto (+,-)-1 106 397 163,35-1 147 943 413,24
1. Środki trwałe1 187 815 398,971 342 273 453,681. Zysk netto (+)5 138 278,042 098 751,06
1.1. Grunty263 865 048,17267 095 758,642. Strata netto (-)-1 111 535 441,39-1 150 042 164,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,00III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)0,000,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej872 554 938,301 022 124 383,28IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek0,000,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny21 836 044,9919 864 819,81B. Fundusze placówek0,000,00
1.4. Środki transportu1 385 738,551 807 498,08C. Państwowe fundusze celowe79 403 857,3043 912 824,74
1.5. Inne środki trwałe28 173 628,9631 380 993,87D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 203 370,1892 138 544,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)303 024 790,38443 548 698,41I. Zobowiązania długoterminowe0,000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)218 355,3092 983,43II. Zobowiązania krótkoterminowe87 976 339,8791 941 403,87
III. Należności długoterminowe131 926,0014 800,001. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług2 660 342,652 988 739,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe380 441 220,00380 441 220,002. Zobowiązania wobec budżetów119 311,0031 637,00
1. Akcje i udziały380 441 220,00380 441 220,003. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń9 825 964,279 869 261,45
2. Inne papiery wartościowe0,000,004. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń49 502 074,8552 016 566,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,005. Pozostałe zobowiązania399 620,35749 911,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek0,000,006. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)2 030 213,893 417 501,47
B. Aktywa obrotowe462 060 007,52894 131 508,917. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych2 500,001 978,77
I. Zapasy2 355 663,402 147 755,418. Fundusze specjalne23 436 312,8622 865 807,68
1. Materiały1 528 033,261 253 617,808.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych23 372 734,2222 762 748,13
2. Półprodukty i produkty w toku0,000,008.2. Inne fundusze63 578,64103 059,55
3. Produkty gotowe762 081,98763 882,97III. Rezerwy na zobowiązania0,000,00
4. Towary65 548,16130 254,64IV. Rozliczenia międzyokresowe227 030,31197 140,41
II. Należności krótkoterminowe364 909 417,07831 490 245,38
1. Należności z tytułu dostaw i usług4 281 821,384 287 657,68
2. Należności od budżetów9 882,5126 896,27
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń0,004 761,13
4. Pozostałe należności360 617 713,18827 109 774,38
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych0,0061 155,92
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe94 793 581,1760 492 494,98
1. Środki pieniężne w kasie1 000,000,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych15 413 508,3817 008 713,75
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego79 369 317,0643 483 781,23
4. Inne środki pieniężne8 540,730,00
5. Akcje lub udziały0,000,00
6. Inne papiery wartościowe0,000,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 215,000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe1 345,881 013,14
Suma aktywów2 335 046 933,393 062 191 665,85Suma pasywów2 335 046 933,393 062 191 665,85

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

30-04-2019 10:18:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

30-04-2019 13:58:35