Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp.EtykietaWartość
1
1.1Nazwa jednostkiMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.2Siedziba jednostkiWarszawa
1.3Adres jednostkiKrakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
1.4Podstawowy przedmiot działalności jednostkiZakres działu administracji rządowej, którym kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2Okres sprawozdawczyRoczny-2018
3Agregat? (Tak / Nie)Tak
4Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowościPrzyjęte zasady rachunkowości wynikają z ustaw i rozporządzeń ogólnych i wewnetrznych. Zarządzenie Ministra KiDN w sprawie instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów ministra określające udzielanie dotacji oraz rozliczeń, zarządzenie w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami obietymi częścią 24 budżetu państwa. Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości dysp.III-st oraz Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości dysponenta głównego. Księgi rachunkowe MKiDN jako jednostki budżetowej prowadzi się przy użyciu programu finansowo-księgowego enova365.

4.1 Metoda amortyzacji
KodMetoda amortyzacjiDodatkowy opis
1jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnychNie umarza się gruntów i dóbr kultury.
5innewyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne niskocenne tj.o wartości od 400 do 1499,99 oraz telefony, piloty do garażu niezależnie od ich wartości zakupu spisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ewidencjonowane ilościowo
4środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w kosztypozostałe środki środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500 zł do 10 000 zł odpisy amartyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania
2metoda liniowaamortyzacja metodą liniową stosowana do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości poczatkowej ustalanej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj o wartości powyżej 10 000 zł. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za cały okres.wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
KodMetoda wycenyDodatkowy opis
1wyceniane wg cen nabyciaŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-ujmowane są w ewidencij wg wartości poczatkowej którą stanowi cena nabycia.W przypadku nieodpłatnego otrzymania w wartości określonej w decyzji. Na dzień bilansowy powyższe środki wyceniane są w wartości poczatkowej pomniejszonej o o dokonane odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytoworzenia rzeczowych skłądników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi,wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające zaliczyć się do wartości poczatkoiwej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majatkowych
10ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupuMateriały biurowe, materiały remontowe, środki czystości.
11ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowoProwadzony magazyn-metoda FIFO. Materiały biurowe przyjmowane sa do ewidencji w cenie zakupu plus VAT,towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.
12ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowodotyczy sprzętu i wyposażenia o niskiej wartości
13inneNależności na dzień bilansowy wycenia sie w kwocie wymagalnej zapłaty ( z uwzględnieniem ewentualnych odsetek), pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizaujące z zachowaniem ostrożnej wyceny. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
2wyceniane wg kosztu wytworzeniaŚrodki trwałe w budowie wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
9zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupuMateriały biurowe, materiały remontowe, środki czystości.
4wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabyciaŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.
5wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organuŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie.
6wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnejŚrodki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
7wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciemŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny, Środki trwałe w budowie na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych wycenia się w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem. W bilansie pomniejsza się o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości., środki trwałe w budowie, środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8wyceniane wg wartości nominalnejŚrodki pieniężne
3wyceniane wg wartości przeszacowanejPo aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, aperatu szacunkowego

5. Inne informacje
KodInformacjaDodatkowy opis
1zmiana zasad rachunkowości
2brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki
7innew 99% jednostek nie wystapiły wzajemne rozliczenia. Wzajemne rozliczenia dotyczą dwóch jednostek PSMN Żagań i ZSM Gdańsk Wrzeszcz
5istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu
6przyjęty próg istotnościPoziom istotności został ustalony na poziomie 1% sumy bilansowej
3zmiana struktury organizacyjnej jednostkizmiana struktury organizacyjnej jednostki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
RodzajZwiększenia
Lp. Wyszczegól nienie Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia wewnętrzne Inne Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
(2)(3)(4)(5)(6)(7)
IWartości niematerialne i prawne12 127 806,881 518,501 827 040,8081 344,78113 658,022 023 562,10
1Środki trwałe1 873 230 418,761 729 408,2967 804 989,22146 579 730,4318 256 984,80234 371 112,74
1.1Grunty263 865 048,17215 426,00856 434,470,002 233 670,003 305 530,47
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 157 649 896,50147 088,7724 170 555,20139 729 500,6113 595 466,75177 642 611,33
1.3Urządzenia techniczne i maszyny98 891 003,910,005 933 918,60751 006,69644 941,087 329 866,37
1.4Środki transportu7 172 755,250,001 159 696,0385 900,000,001 245 596,03
1.5Inne środki trwałe345 651 714,931 366 893,5235 684 384,926 013 323,131 782 906,9744 847 508,54

2Środki trwałe placówek
____________
37 375 394,250,000,000,000,000,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)
RodzajZmniejszeniaOgółem
Lp. Wyszczegól nienie Aktualizacja Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) Przemiesz czenia wewnętrzne Inne Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
(8)(9)(10)(11)(12)(13)
IWartości niematerialne i prawne0,00101 079,090,0015 153,08116 232,1714 035 136,81
1Środki trwałe8 067,177 087 516,132 022 692,404 043 980,9213 162 256,622 094 439 274,88
1.1Grunty0,000,000,000,000,00267 170 578,64
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,001 417 491,12338 729,82809 193,862 565 414,801 332 727 093,03
1.3Urządzenia techniczne i maszyny7 017,172 238 513,49734 950,82878 994,423 859 475,90102 361 394,38
1.4Środki transportu0,00265 833,360,00180 254,00446 087,367 972 263,92
1.5Inne środki trwałe1 050,003 165 678,16949 011,762 175 538,646 291 278,56384 207 944,91

2Środki trwałe placówek
____________
0,000,000,000,000,0044 839 024,21

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
RodzajUmorzenieStan/rokWartość netto
Lp. Wyszczegól nienie Stan umorzenia na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) Stan na początek roku obrotowego (2-14) Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)
IWartości niematerialne i prawne10 772 571,6612 879,931 251 609,47410 371,26101 296,9312 346 135,391 355 235,221 689 001,42
1Środki trwałe685 415 019,791 342 059,9642 445 146,1335 379 895,1312 416 299,81752 165 821,201 187 815 398,971 342 273 453,68
1.1Grunty0,000,0074 820,000,000,0074 820,00263 865 048,17267 095 758,64
1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom0,000,000,000,000,000,000,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej285 094 958,200,0027 558 287,04526 275,072 576 810,56310 602 709,75872 554 938,301 022 124 383,28
1.3Urządzenia techniczne i maszyny77 054 958,924 447,006 986 777,071 874 522,943 424 131,3682 496 574,5721 836 044,9919 864 819,81
1.4Środki transportu5 787 016,700,00566 068,54257 768,01446 087,416 164 765,841 385 738,551 807 498,08
1.5Inne środki trwałe317 478 085,971 337 612,967 259 193,4832 721 329,115 969 270,48352 826 951,0428 173 628,9631 380 993,87

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp.Grupa rodzajowaWartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)Wartość rynkowaDodatkowe informacje
1.1Grunty26 796 762,3628 362 085,00wyceny w jednostkach nastąpiły na podstawie POLIS ubezpieczniowych
1.1.1w tym dobra kultury0,000,00
1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 770 252,6420 210 348,00dokonano wyceny na podstawie infomacji od rzeczoznawców
1.2.1w tym dobra kultury0,000,00
1.3Urządzenia techniczne i maszyny0,000,00
1.3.1w tym dobra kultury0,000,00
1.4Środki transportu751 584,711 621 201,00Wartość rynkowa ustalona na podstawie załącznika do polisy ubezpieczeniowej
1.4.1w tym dobra kultury0,000,00
1.5Inne środki trwałe0,00300 000,00wartośc odtworzeniowa polisy ubzepieczeniowej
1.5.1w tym dobra kultury0,000,00

1.3. Długoterminowe aktywa
Lp.Długoterminowe aktywaKwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałychDodatkowe informacje
1niefinansowe0,00
2finansowe0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp.OpisKwotaDodatkowe informacje
1Wartość gruntów użytkowanych wieczyście9 022 421,48wartość wyceny podano na podstawie operatu szacunkowego, aktów notarialnych

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp.WyszczególnienieWartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasinguDodatkowe informacje
1Grunty1 797 487,00na podstawie najmu użyczenia
2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 150 089,68na podstawie najmu użyczenia
3Urządzenia techniczne i maszyny216 303,36składnik majątkowy-węzeł teletransmisyjny domeny lokalnej użytkowany na podstawie umowy najmu
4Środki transportu0,00
5Inne środki trwałe4 361 449,49Kwota obejmuje dobra kultury, meble biurowe użytkowane na podstawie umowy najmu,

1.6. Papiery wartościowe
Lp.Papiery wartościoweLiczba posiadanych papierów wartościowychWartość posiadanych papierów wartościowychDodatkowe informacje
1Akcje i udziały7 098 182,00380 441 220,00wartość nominalna, akcje i udziały potwierdzające prawa Skarbu Państwa do akcji spółek niepublicznych, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2Dłużne papiery wartościowe0,000,00
3Inne0,000,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Lp.NależnościStan na początek roku obrotowegoZwiększeniaWykorzystanieRozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego
1Należności krótkoterminowe1 605 328,0771 328,18480 511,8538 542,131 157 602,27
2Należności długoterminowe0,000,000,000,000,00
3Łączna kwota:1 605 328,0771 328,18480 511,8538 542,131 157 602,27

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Lp.Rezerwy według celu utworzeniaStan na początek roku obrotowegoZwiększeniaWykorzystanieRozwiązanieStan na koniec roku obrotowegoDodatkowe informacje
1Rezerwy na postępowania sądowe0,000,000,000,000,00
2Inne0,000,000,000,000,00
3Łączna kwota:0,000,000,000,000,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Lp.Okres spłatyKwotaDodatkowe informacje
apowyżej 1 roku do 3 lat0,00
bpowyżej 3 do 5 lat0,00
cpowyżej 5 lat0,00
Łączna kwota:0,00

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
Lp.ZobowiązaniaKwotaDodatkowe informacje
1z tytułu leasingu finansowego0,00
2z tytułu leasingu zwrotnego0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
RodzajKwotaW tym na aktywachInformacje
Lp.Forma zabezpieczeniazobowiązaniazabezpieczeniatrwałychobrotowychDodatkowe informacje
1Kaucja0,000,000,000,00
2Hipoteka0,000,000,000,00
3Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)0,000,000,000,00
4Weksel0,000,000,000,00
5Przewłaszczenie na zabezpieczenia0,000,000,000,00
6Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa0,000,000,000,00
7Inne0,000,000,000,00
8Łączna kwota0,000,000,000,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp.Rodzaj zobowiązania warunkowegoOpis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostkiKwota
1Nieuznane roszczenia wierzycieli0,00
2Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
3Inne0,00
4Łączna kwota0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
KodCzynne RMKKwota
2ubezpieczenia1 366,50
8abonament radiowo - telewizyjny342,15
4opłaty serwisowe797,04
3prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)1 667,01

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp.Rozliczenia międzyokresoweInformacje dodatkoweKwota
13.2Czynne RMK - Inne0,00
13.3Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)0,00
13.4Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztówodszkodowanie za mienie płatne w 2019 roku700,00
13.5Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych0,00
13.6Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne17 284,76

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp.OpisKwotaDodatkowe informacje
1Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie28 807 704,80gwarancje bankowe należytego wykonania umowy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczegól nienie KwotaDodatkowe informacje
1Odprawy emerytalne i rentowe4 332 560,79odprawy emerytalne i rentowe
2Nagrody jubileuszowe9 612 148,35nagrody jublieuszowe
3Inne16 285 526,25ekwiwalent za urlop, odprawa-powołanie do Terytorialnej Słuzby Wojskowej, BHP, ekwiwalenty, okulary, odprawy pośmiertne, urlopy dla poratowania zdrowia
4Kwota razem30 230 235,39

1.16. Inne informacje
Lp.OpisDodatkowe informacje
1.16Inne informacje

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp.WyszczególnienieKwota
1Materiały0,00
2Półprodukty i produkty w toku0,00
3Produkty gotowe0,00
4Towary0,00
5Kwota razem0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp.WyszczególnienieKwota
1Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie322 015 535,33
2W tym - odsetki0,00
3W tym - różnice kursowe0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp.WyszczególnienieOpis charakteru zdarzeniaKwota
1Przychody - o nadzwyczajnej wartościOdszkodowanie z PZU, darowizny, środki otrzymane na zakup wyposażenia,, inne przychody operacyjne, kary umowne649 374,18
2Przychody - które wystąpiły incydentalnieDofinansowanie do remontu i modernizacji jednostki, dary dla biblioteki, Odszkodowanie za uszkodzenie bramy wjazdowej, zatrzymanie wadium999 011,00
3Koszty - o nadzwyczajnej wartościKoszty poniesione na naprawy związane z odszkodowaniem15 123,86
3Koszty - które wystąpiły incydentalnieKoszty związane z otrzymanymi przychodami incydentalnymi na remont i modernizacje jednostek413 704,33

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp.WyszczególnienieKwota
2.4Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych0,00

2.5. Inne Informacje
Lp.WyszczególnienieOpisKwota
2.5Inne informacje0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Lp.Inne InformacjeOpis
3Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki1. Inne fundusze wykazane w bilansie w poz 8.2 stanowią środki Rady Rodziców

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

06-05-2019 14:42:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

06-05-2019 15:28:38