Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
Kwota uwzględniająca wyłączeniaKwota uwzględniająca wyłączenia
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej22 049 210,299 939 226,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 631 004,204 834 889,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)32 587,1645 133,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki13 655,6258 292,43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów66 419,0022 738,96
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej65 000,0065 200,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych16 240 544,314 912 971,84
B. Koszty działalności operacyjnej1 130 087 920,971 173 251 595,44
I. Amortyzacja40 973 894,0039 939 394,83
II. Zużycie materiałów i energii97 127 432,7596 154 807,27
III. Usługi obce81 020 540,1992 001 655,35
IV. Podatki i opłaty8 199 322,125 868 421,10
V. Wynagrodzenia712 818 725,27741 908 473,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników170 457 254,27176 514 365,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 532 512,628 912 673,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów181 200,68184 609,69
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu10 733 972,0711 441 503,36
X. Pozostałe obciążenia43 067,00325 690,86
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)-1 108 038 710,68-1 163 312 369,36
D. Pozostałe przychody operacyjne15 462 840,7618 063 256,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych3 767,503 345,25
II. Dotacje388 198,91455 732,33
III. Inne przychody operacyjne15 070 874,3517 604 179,18
E. Pozostałe koszty operacyjne14 542 346,503 050 027,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku115 210,40307 967,63
II. Pozostałe koszty operacyjne14 427 136,102 742 060,12
F. Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej (C+D-E)-1 107 118 216,42-1 148 299 140,35
G. Przychody finansowe785 119,96428 046,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki257 496,32323 446,08
III. Inne527 623,64104 600,45
H. Koszty finansowe64 066,8972 319,42
I. Odsetki2 700,6126 608,88
II. Inne61 366,2845 710,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)-1 106 397 163,35-1 147 943 413,24
J. Podatek dochodowy0,000,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)-1 106 397 163,35-1 147 943 413,24

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

30-04-2019 10:20:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

30-04-2019 13:59:46