Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Ministerstwo Finansów Budżet Państwa


Numer identyfikacyjny REGON:
000274068
Kwota uwzględniająca wyłączeniaKwota uwzględniająca wyłączenia
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)2 898 125 061,923 273 836 869,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)5 558 151 054,224 815 861 785,26
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły2 226 132,735 138 278,04
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe4 768 301 788,733 642 494 705,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich286 489 190,88669 667 801,92
1.4. Środki na inwestycje88 436 225,33316 222 208,53
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych0,001 647 360,36
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne21 357 293,63168 942 756,76
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek352 594 235,8123 079,76
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia50 000,000,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący0,000,00
1.10. Inne zwiększenia38 696 187,1111 725 594,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)5 182 439 246,884 015 614 944,45
2.1. Strata za rok ubiegły1 069 367 025,431 111 535 441,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe17 141 567,326 612 889,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły0,000,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje3 701 154 680,332 730 526 076,05
2.5. Aktualizacja środków trwałych0,00538 147,98
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych392 404 978,47165 528 254,04
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek1 866,3223 079,76
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia0,000,00
2.9. Inne zmniejszenia2 369 129,01851 055,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)3 273 836 869,264 074 083 710,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)-1 106 397 163,35-1 147 943 413,24
1. zysk netto (+)5 138 278,042 098 751,06
2. strata netto (-)-1 111 535 441,39-1 150 042 164,30
3. nadwyżka środków obrotowych0,000,00
IV. Fundusz (II+,-III)2 167 439 705,912 926 140 296,83

Główny Księgowy

Anna Bartkiewicz

30-04-2019 10:21:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wojciech Kwiatkowski

30-04-2019 14:00:58