Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Dyrektor: Karol Kościński

Do zadań własnych DEPARTAMENTU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I MEDIÓW należy:

 1. inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego, prawa medialnego i prawa z zakresu kinematografii;
 2. realizacja czynności nadzoru ministra nad działalnością organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
 3. sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie właściwości departamentu;
 4. prowadzenie postępowań związanych z wnioskami składanymi przez stowarzyszenia w sprawach dotyczących zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 5. obsługa Komisji Prawa Autorskiego;
 6. interpretacja przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu;
 7. monitorowanie rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie ochrony prawa autorskiego i polityki audiowizualnej oraz przygotowywanie odpowiednich analiz, opinii i informacji na ten temat;
 8. obsługa międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych;
 9. prowadzenie rejestru i kontrola produkcji nośników optycznych;
 10. obsługa merytoryczna grup roboczych Rady UE w zakresie właściwości departamentu;
 11. obsługa merytoryczna posiedzeń Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w zakresie właściwości departamentu;
 12. obsługa merytoryczna grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej w zakresie właściwości departamentu;
 13. współpraca w ramach grup międzyresortowych systemu EWD-P (System Europejskiej Wymiany Dokumentów-Polska) w zakresie własności intelektualnej i polityki audiowizualnej;
 14. przygotowywanie materiałów na spotkania wielostronne ministrów kultury w zakresie właściwości departamentu;
 15. obsługa postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu);
 16. opiniowanie pod względem prawnym dokumentów organizacji międzynarodowych, działających w dziedzinie własności intelektualnej i mediów;
 17. współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie właściwości departamentu;
 18. nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad państwowymi instytucjami kultury z obszaru filmu, dla których organizatorem jest minister;
 19. gromadzenie informacji, monitorowanie zmian w działalności programowej i finansowej nadzorowanych instytucji kultury;
 20. realizacja czynności nadzoru wynikający z podległości ministrowi państwowej osoby prawnej - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
 21. merytoryczne opiniowanie wniosków o objecie honorowym patronatem ministra przedsięwzięć kulturalnych z zakresu kinematografii;
 22. wykonywanie czynności w stosunku do fundacji, których cele statutowe mieszczą się w zakresie właściwości departamentu;
 23. rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu oficjalnej koprodukcji filmom realizowanym przez polskich koproducentów z zagranicznymi partnerami;
 24. koordynowanie prac wynikających z realizacji Celu 3 SRKS: „Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiana wiedzy”;
 25. koordynacja działań związanych z udziałem resortu w pracach Komitetu do Spraw Cyfryzacji oraz przygotowywanie materiałów i współpraca z tym Komitetem.

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 03 27
Fax: +48 22 827 34 58

Informację sporządził/a: Aneta Weremko

Ostatnia aktualizacja - 21.10.2015 o godz. 10:02 przez Administrator