Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Zakończone konsultacje publiczne

  Projekt rozporządzenia w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

  20-11-2018

  Projekt rozporządzenia w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

 • Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

  05-11-2018

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

 • Projekt ustawy o wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo

  11-10-2018

  Projekt ustawy o wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo

 • Projekt ustawy

  02-08-2018

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – konsultacje publiczne

 • Projekt rozporządzenia

  04-07-2018
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych wraz z uzasadnieniem
  i OSR (wersja word i pdf) – konsultacje publiczne
 • Projekt rozporządzenia

  20-06-2018

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym wraz z uzasadnieniem i OSR (wersja word i pdf) – konsultacje publiczne

 • Projekt rozporządzenia

  22-05-2018

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

 • Projekt rozporządzenia

  09-04-2018

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (wersja pdf i word) – konsultacje publiczne

 • Projekt rozporządzenia

  13-03-2018
  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
 • Projekt rozporządzenia

  06-03-2018

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z uzasadnieniem i OSR (wersja word i pdf) – konsultacje publiczne

  06-02-2018

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z uzasadnieniem i OSR (wersja word i pdf) – konsultacje publiczne

 • Projekt rozporządzenia

  19-12-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, wraz z uzasadnieniem i OSR.

 • Projekt rozporządzenia

  24-11-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

  15-11-2017

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowychProjekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.
   

 • Projekt rozporządzenia

  11-10-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

 • Projekt rozporządzenia

  29-09-2017


  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

 • Konsultacje publiczne

  02-08-2017

  Uprzejmie informujemy iż MKiDN ogłasza konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Projekt rozporządzenia

  28-06-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

 • Projekt rozporządzenia

  12-06-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Projekt rozporządzenia

  12-06-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

 • Projekt ustawy

  18-04-2017

  Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 • Projekt rozporządzenia

  28-03-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 • Projekt rozporządzenia

  09-03-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Projekt ustawy

  07-03-2017

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

 • Projekt rozporządzenia

  06-03-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

 • Projekt ustawy

  13-02-2017

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

 • Projekt rozporządzenia

  10-02-2017

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 • Projekt ustawy

  30-12-2016

  Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

 • Projekt rozporządzenia

  02-12-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

 • Projekt rozporządzenia

  02-12-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

 • Projekt rozporządzenia

  14-09-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

 • Projekt ustawy

  08-09-2016

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Projekt rozporządzenia

  10-08-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
   

 • Projekt rozporządzenia

  06-06-2016

  Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółow ych w arunków uzyskiwania dofinansow ania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazyw ania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy

  14-04-2016

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 • Projekt rozporządzenia

  07-04-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe

 • Projekt ustawy

  02-03-2016

  Projekt ustawy o narodowych dobrach kultury

 • Projekt rozporządzenia

  07-01-2016

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy

  22-12-2015

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (UC3)

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych

  02-10-2015

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane

  02-10-2015

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie

  02-10-2015

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia.

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

  02-10-2015

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym

 • Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

  15-09-2015

  Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk projekt z 31 sierpnia 2015 r.

 • Rozporządzenie MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich

  15-09-2015

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej

  10-09-2015

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie wzorów zawiadomienia

  10-09-2015

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzorów zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej

  10-09-2015

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Projekt rozporządzenia MKiDN z dnia 3 września 2015 r.

  04-09-2015

  Projekt rozporządzenia MKiDN z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 • Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

  28-07-2015

  Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia.

Ostatnia aktualizacja - 14.10.2015 o godz. 08:44 przez Administrator