Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, kontakt abi@mkidn(dot)gov(dot)pl lub mweglewski@mkidn(dot)gov(dot)pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do urzędu. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych również w innych celach, jednak wyłącznie z zasadami określonymi w art. 5 RODO i na podstawie art. 6 RODO.

4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.

6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz zgodnie z długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia

  •  prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,

- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia

  • prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,

-usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia.

Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:

  • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia

  • prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia

  • prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W MKiDN nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Informację sporządził/a: Mariusz Węglewski

Ostatnia aktualizacja - 22.02.2019 o godz. 14:39 przez Jan Jabłoński