Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Konkurs

13.06.2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
ogłaszają
KONKURS
 


na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 16. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2018 roku, której kuratorkami generalnymi są Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy
wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.
          Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna
osoba musi posiadać:

  •  wykształcenie wyższe;
  •  dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy złożyć bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej
kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

  • powtórzenie godła;
  • imię i nazwisko kuratora;
  • adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora;
  • CV kuratora;
  • wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowizałącznik do regulaminu.

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora.

Termin składania projektów upływa z dniem 11 września 2017 roku (poniedziałek). Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora na adres:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

z dopiskiem „16. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronach internetowych:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
  • Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki www.zacheta.art.pl

Dodatkowe informacje o konkursie: Joanna Waśko, j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl

 

REGULAMIN KONKURSU


NA KURATORSKI PROJEKT
WYSTAWY
W PAWILONIE POLSKIM NA
16. MIĘDZYNARODOWEJ
WYSTAWIE
ARCHITEKTURY W WENECJI W
2018 ROKU

 

Warszawa, kwiecień 2017r.

 


ORGANIZATOR

 


Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.


CEL KONKURSU

 


Wyłonienie kuratorskiego projektu wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 16. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2018 roku, której kuratorkami generalnymi są Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Częścią projektu jest również określenie autorskiego tematu przewodniego wystawy wraz z jego uzasadnieniem. Projekt powinien poruszać zagadnienia istotne dla współczesnej sytuacji architektury, zarówno w wymiarze lokalnym (polskim), jak i globalnym.

O BIENNALE

 
Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji jest największą imprezą na świecie związaną z zagadnieniami architektonicznymi. Organizowana
przez Fundację La Biennale di Venezia, odbywa się cyklicznie od 1980 roku, na przemian z Biennale Sztuki i tak jak Biennale Sztuki składa się z wystawy
międzynarodowej, przygotowywanej przez kuratora zaproszonego przez Fundację, oraz z wystaw w pawilonach narodowych; całość dopełniają wydarzenia towarzyszące (collateral events). Biennale Architektury nie jest wystawą stricte architektoniczną — tematy główne wystawy, proponowane przez kuratorów generalnych, mają często wymiar ogólny, zawierają wiele wątków i odnoszą się do szeroko pojętych zagadnień związanych z urbanistyką, społeczeństwem, modernizmem, kondycją człowieka w świecie współczesnym itp.  W sytuacji, gdy w trakcie trwania konkursu Fundacja La Biennale di Venezia ogłosi temat główny wystawy biennale, Organizator zachęca uczestników konkursu do nawiązania do tego tematu w projekcie, nie jest to jednak warunek formalny.

ZASADY KONKURSU


1. Konkurs jest otwarty.
2. Konkurs nie jest konkursem architektonicznym.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział kuratora lub zespół kuratorski, zwany dalej „kuratorem”, wymienionych w regulaminie zasad i warunków.
4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje Jury konkursu, zwane dalej „Jury”. Obrady Jury odbywają się w języku polskim, a w przypadku, gdy powołany Juror jest obcokrajowcem, obrady są tłumaczone symultanicznie.
5. Jury dokonuje oceny formalnej i decyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej dokumentacji poszczególnych projektów.
6. Wszystkie dopuszczone projekty zostają przedstawione i omówione przez Jury.
7. Głosowanie Jury jest tajne. W przypadku dużej liczby zgłoszeń głosowanie Jury na wniosek przewodniczącego może odbyć się dwuetapowo w głosowaniu tajnym.
8. Wygrywa projekt z najwyższą punktacją, jednak nie mniej niż z 3 głosami, zwany dalej „Projektem Wybranym”. Drugi w kolejności punktacji projekt pozostaje zachowany jako projekt rezerwowy, zwany dalej „Projektem Rezerwowym”.
9. Przewodniczący Jury otwiera kopertę zawierającą godło i odczytuje nazwisko zwycięzcy konkursu (Projekt Wybrany). Następnie odtajniane są pozostałe projekty.
10. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
11. Projekt Wybrany jest kierowany do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu przyjęcia projektu do realizacji w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2018 roku.
12. Organizator po akceptacji Projektu Wybranego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawrze z kuratorem projektu umowę.
13. Organizator może zwrócić się do kuratora Projektu Wybranego o dokonanie zmian w projekcie.
14. Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje kuratora do podjęcia dalszych prac projektowych, zaakceptowania obowiązującego  regulaminu 16. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z Organizatorem w celu terminowego otwarcia wystawy.
15. Projekt Rezerwowy pozostanie do dyspozycji Organizatora przez 3 miesiące, licząc od dnia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie akceptacji Projektu Wybranego.
16. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Projektu Wybranego i jego tytułu do wszystkich celów identyfikacyjnych i reklamowych o nieograniczonym zasięgu terytorialnym. Identyczne prawo Organizator zastrzega sobie w przypadku, gdyby do realizacji przeznaczony został Projekt Rezerwowy.
17. Organizator z przyczyn obiektywnych (losowych) nie musi wdrażać Projektu Wybranego. Decyzja o niewdrażaniu projektu wymaga akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
18. W sytuacji, o której mowa w pkt 17, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może wskazać do realizacji Projekt Rezerwowy lub unieważnić konkurs. W przypadku decyzji o unieważnieniu konkursu zastosowanie znajduje procedura określona w pkt 19.
19. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może powołać kuratora na podstawie rekomendacji Komisarza Pawilonu Polskiego.
Procedura ta ma zastosowanie w przypadku niewyłonienia przez Jury Projektu Wybranego (czyli w sytuacji gdy wszystkie dopuszczone projekty otrzymują zero głosów w drodze tajnego głosowania, bądź gdy najwyższa punktacja projektu jest mniejsza niż 3 głosy), w sytuacji unieważnienia konkursu oraz w sytuacji niemożności realizacji Projektu Wybranego, o której mowa w pkt 17 i przy jednoczesnym braku Projektu Rezerwowego, o którym mowa w pkt 20.
20. Projekt Wybrany może być realizowany w sytuacji braku Projektu Rezerwowego, to znaczy, gdy wszystkie pozostałe dopuszczone projekty otrzymają zero głosów w drodze tajnego głosowania.
21. Organizator nie uwzględni w konkursie projektów, które wpłyną po terminie, według zasad określonych w pkt 5 rozdziału „Warunki Formalne” niniejszego regulaminu.
22. O wyniku konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.zacheta.art.pl po akceptacji werdyktu Jury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie Organizatora zamieszczone zostanie końcowe oświadczenie Jury odnośnie wyniku konkursu.
23. W terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu przez Organizatora, koncepcje wystaw i streszczenia scenariuszy wystaw wszystkich projektów konkursowych zostaną upublicznione w formie ustalonej przez Organizatora.
24. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu może nastąpić tylko za pisemną zgodą kuratora złożoną w „Oświadczeniu kuratora”, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
25. Projekty będą zwracane ich autorom na żądanie, bezpośrednio lub listownie w terminie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu. Po upływie tego okresu będą zniszczone.

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej
jedna osoba musi posiadać:

a. wykształcenie wyższe;
b. dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;
c. dobrą znajomość języka angielskiego.

 

WARUNKI FORMALNE


1. Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać:
a. koncepcję wystawy wraz określonym autorskim tematem przewodnim – krótka idea projektu oraz opis i uzasadnienie tematu projektu do 2 700 znaków ze spacjami, w języku polskim i angielskim (upubliczniana po ogłoszeniu wyników konkursu);
b. pełny scenariusz wystawy w języku polskim wraz z wizualizacją (upubliczniane za zgodą kuratora);
c. streszczenie scenariusza wystawy – do 2 700 znaków ze spacjami, w języku polskim i angielskim (upubliczniany); kosztorys produkcji projektu (nie upubliczniany).
2. Projekt należy złożyć w formie wydruków (A4 zbindowane) oraz w formacie cyfrowym (pliki .pdf lub .jpeg na CD/DVD/pendrive). Dozwolone są dodatkowe formy prezentacji projektu np. makiety. W przypadku dodatkowych prezentacji w formatach cyfrowych innych niż wyżej wymienionych, muszą się one otwierać w ogólnodostępnych programach na komputerze z systemem Windows.
3. Na projekcie należy umieścić godło jako kod utajniający kuratora projektu.
4. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą:
a. powtórzenie godła;
b. imię i nazwisko kuratora;
c. adres mailowy i pocztowy, numer telefonu kuratora;
d. CV kuratora;
e. wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Termin składania projektów upływa z dniem 11 września 2017 roku (poniedziałek). Decyduje data wpływu do kancelarii Organizatora.
Kancelaria Organizatora czynna jest w dni powszechne w godz. 9-16.
Adres Organizatora:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa,
z dopiskiem „16. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji”.
6. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Organizatora www.zacheta.art.pl, jak również udzielane są drogą mailową – Joanna Waśko; j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl. Więcej informacji o 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji na stronie http://labiennale.org/en/architecture/index.html.

WARUNKI FINANSOWE

1. Kosztorys produkcji projektu nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego na realizację projektu tj. 450 000 złotych brutto.
2. W przypadku kosztorysu produkcji projektu przekraczającego w/w sumę niezbędne jest podanie dodatkowych źródeł finansowania i dołączenie do projektu listu intencyjnego.          
3. Kosztorys produkcji projektu powinien uwzględniać:
a. pełną produkcję wystawy (przykładowo: zakup materiałów, produkcję prac, wypożyczenie sprzętu, wypożyczenie prac, budowlane przystosowanie pawilonu do założeń projektu wystawy a także prace montażowe wystawy, przeloty i zakwaterowanie na czas podróży niezbędnych do realizacji
projektu, ubezpieczenie itp.). Organizator zapewnia tylko przelot, zakwaterowanie i diety dla kuratora i artysty/architekta (max. dla 3 osób) na czas do 2 tygodni podczas montażu i otwarcia wystawy.
b. produkcję druków towarzyszących wystawie – katalog, ulotka informacyjna rozdawana w pawilonie (nakład minimum 50 000 egz.), zaproszenie (nakład ok. 1 000 egz.) oraz gadżetów promocyjnych (jeśli projekt kuratorski takie zakłada).
c. honoraria dla kuratora/ów, architekta/ów, artysty/ów oraz wszystkich wykonawców i podwykonawców niezbędnych do pełnej realizacji projektu, w tym grup montażowych, fotografa wystawy, projektantów itp. Organizator zapewnia jedną osobę pilnującą pawilon na czas trwania wystawy.
d. koszty dodatkowych transportów. Organizator zapewnia jeden transport (lądowy i wodny) z Polski do Wenecji i jeden z Wenecji do Polski), do 3000 kg każdy.

WARUNKI TECHNICZNE I SPECYFIKACJA PAWILONU POLSKIEGO


1. Projekt ekspozycji musi podlegać przepisom polskiego prawa budowlanego oraz zasadom BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa). Organizator zastrzega możliwość dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa włoskiego.
2. Istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie ekspozycji ingerencji w przestrzeni przed pawilonem, wymaga to jednak oddzielnej akceptacji La Biennale di Venezia i urzędu miasta Wenecja. Akceptacja taka nie jest gwarantowana przez Organizatora i brak zgody może wiązać się z wykonaniem zmian w projekcie ekspozycji na etapie realizacji.
3. Tworząc projekt i kosztorys produkcji projektu, należy wziąć pod uwagę warunki techniczne Pawilonu Polskiego. Szczegółowe plany pawilonu dostępne są na: http://zacheta.art.pl/pl/biennale. Organizator nie jest w posiadaniu innej dokumentacji pawilonu poza zamieszczoną na www.
4. Kurator ma do dyspozycji pustą przestrzeń ekspozycyjną pawilonu.
5. Dozwolona jest ingerencja w strukturę pawilonu przy zachowaniu jego integralności (pawilon ma status zabytku).
6. Ściany pawilonu wykonane są z cegły, belki i łuki z drewna, strop i poddasze przy otworze świetlika z betonu zbrojonego. Świetlik jest
szklany i ma zamontowane elektryczne rolety umożliwiające całkowite zaciemnienie pawilonu.
7. Pawilon wyposażony jest w podstawowy system oświetleniowy. W pawilonie znajdują się liczne gniazdka elektryczne.
8. Pawilon posiada małe zaplecze techniczno-magazynowe. Organizator zaleca uwzględnienie dodatkowej przestrzeni technicznomagazynowej w projekcie i kosztorysie produkcji projektu, jeśli wymaga tego specyfikacja projektu.
9. W pawilonie nie ma toalety ani podłączenia do wody.
10.W pawilonie zainstalowany jest system klimatyzacji.

załącznik do regulaminu konkursu

 

…………………………………….

imię, nazwisko kuratora 
                                                                                

…………………………………….       

adres
 

…………………………………….

PESEL

 

 

OŚWIADCZENIE KURATORA

 

 

1. Oświadczenie o prawach autorskich.

 

Oświadczam, że zgłaszany przeze mnie kuratorski projekt na wystawę w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2018r., prezentuje oryginalny pomysł na wystawę, do którego mam pełne prawa autorskie. Koncepcja wystawy i scenariusz nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami regulaminu, które całkowicie akceptuję.

 


2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z wizualizacją.

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*na upublicznienie pełnego scenariusza kuratorskiego projektu wraz z wizualizacją, po rozstrzygnięciu konkursu w formie określonej przez Organizatora.

 


3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu, w tym prawidłowej współpracy z Organizatorem.

 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………..

                                                                                                                                                   podpis kuratora

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku zespołu kuratorskiego, oświadczenie wypełnia każdy z kuratorów

 

Informację sporządził/a: Urszula Jabłońskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 13.06.2017 o godz. 11:37 przez Waldemar Andrzejewski