Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

24.06.2020
szkoła adres
Zespół Szkół Muzycznych ul. Głogowska 90
60 – 262 Poznań
Liceum Sztuk Plastycznych ul. Warszawska 18
66 – 400 Gorzów Wielkopolski
Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej Julinek 1 
05 – 084 Leszno k/Błonia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11
00 – 310 Warszawa
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1im. Oskara Kolberga ul. Świętojerska 24
00 – 202 Warszawa
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.im. Fryderyka Chopina ul. Głowackiego 2
96 – 500 Sochaczew
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. al. Tysiąclecia 11
06 – 100 Pułtusk
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. ul. Płocka 76
09 – 100 Płońsk
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. ul. Stefana Okrzei 34
57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina ul. Armii Krajowej 30 a
77 – 200 Miastko
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.im. Feliksa Nowowiejskiego  ul. Gnilna 3
80 – 847 Gdańsk
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Georga Philippa Telemanna al. Wojska Polskiego 2a  
68 – 200 Żary
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki ul. Ogrodowa 7
47 – 400 Racibórz
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  ul. Tadeusza Kościuszki 13a
44 – 330 Jastrzębie – Zdrój

 

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) – w przypadku cudzoziemca,
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 12. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

Oferty należy składać:

- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
...................................................................... w .........................................................."
(nazwa szkoły lub placówki) (miejscowość)

- w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres biura wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej (CEA), właściwego dla siedziby szkoły, w której ogłaszany jest konkurs. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy szkół, w których przeprowadzone zostaną konkursy, wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) oraz CEA w Warszawie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informację sporządził/a: Marta Karpińskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.06.2020 o godz. 07:07 przez Jan Jabłoński