Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

04.02.2020
Szkoła  Adress
Zespół Szkół Muzycznych  ul. Głogowska 90 60-262 Poznań
Liceum Sztuk Plastycznych  ul. Warszawska 18 66-400 Gorzów Wielkopolski
Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej Julinek 1 05-084 Leszno k/Błonia
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina Ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicz-nych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty:

a)
uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

b)
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 

– stażu pracy pedagogicznej  – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)
oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-dzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pra-cy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres za-trudnienia,

e)
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)
poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdza-jącego znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 931), lub kopii świadec-twa, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) – w przypadku cudzoziemca,

g)
poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekar-skiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dys-ponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu-blicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),

k)
oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)
poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m)
poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-nictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) – w przypadku nauczyciela i nau-czyciela akademickiego,

o)
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p)
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

Oferty należy składać:

-  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

...................................................................... w .........................................................."

(nazwa szkoły lub placówki)                         (miejscowość)

- w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. na adres biura wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej (CEA),właściwego dla siedziby szkoły lub placówki, w której ogłaszany jest konkurs. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy szkół lub placówek, w których przeprowadzone zostaną konkursy, wizytatorzy Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) oraz CEA w Warszawie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.powrót
Ostatnia aktualizacja - 04.02.2020 o godz. 13:12 przez Jan Jabłoński