Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

09.06.2015

Na podstawie §3 pkt 4 Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także w związku z nie wyłonieniem w dotychczasowym naborze wystarczającej liczby przedstawicieli stowarzyszeń twórczych, Minister KiDN ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na Członków Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie stowarzyszenia twórcze.

Nabór zgłoszeń trwa od 9 do 30 czerwca 2015 r.

W wyniku naboru w skład Rady wejdzie 2 przedstawicieli stowarzyszeń twórczych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • udokumentowana działalność organizacji w sektorze pozarządowym na rzecz kultury lub środowisk twórców,
 • znajomość sektora pozarządowego w zakresie obszaru kultury wskazanego przez kandydata,
 • możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Rady i możliwość realnego angażowania się na rzecz pracy w Radzie.

Zakres obowiązków Członka Rady obejmuje w szczególności:

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury;
 • przedstawianie propozycji i wniosków w zakresie kierunków i form współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury;
 • prezentowanie opinii organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i europejskich w sektorze kultury oraz w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
 • zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji dotyczących istotnych dla organizacji pozarządowych zjawisk w sektorze kultury.

Udział w pracach Rady oparty jest na działalności społecznej Członków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady.

Wybór nowych Członków Rady nastąpi na podstawie analizy nadesłanych w wymaganym terminie zgłoszeń, dokonanych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą podlegały ocenie pod względem spełniania przez kandydatów kryteriów zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci wybrani przez Minister KiDN na Członków Rady zostaną powiadomieni pisemnie.

Organizacja zgłasza kandydata poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami:

 • dokumenty potwierdzające działalność organizacji w sektorze kultury (sprawozdanie z działalności organizacji za ostatni rok kalendarzowy oraz statut);
 • dokument potwierdzający wybór kandydata na reprezentanta organizacji w Radzie (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia").

Zgłoszenia należy przesyłać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej:

 • w wersji papierowej na adres: Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
 • w wersji elektronicznej jednocześnie na dwa adresy e-mail: dmp@mkidn(dot)gov(dot)pl oraz awitkowski@mkidn(dot)gov(dot)pl.

Decyduje data stempla pocztowego na wersji papierowej oraz data wpływu wersji elektronicznej.

Informacji udziela Pan Artur Witkowski.
tel.: (22) 42 10 212
e-mail: awitkowski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Formularz zgłoszeniowy

Informację sporządził/a: Artur Witkowskipowrót
Ostatnia aktualizacja - 09.06.2015 o godz. 13:29 przez Administrator