Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

11.06.2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus Plac Defilad 1, lok. 701 00-901 Warszawa.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:
  1. Wykształcenie wyższe, preferowane muzyczne, artystyczne lub humanistyczne, (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu ekonomii, prawa lub zarządzania);
  2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe;
  3. Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty publiczne o profilu muzycznym);
  4. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć artystycznych o randze międzynarodowej, wsparte międzynarodowymi kontaktami;
  5. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury  i finansów publicznych;
  6. Umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  7. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (wymagana znajomość języka angielskiego) w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;
  8. Dobry stan zdrowia;
  9. Niekaralność.
 2. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
  1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w Warszawie;
  2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Orkiestrą w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji narodowej (do 10 stron A4);
  3. Kwestionariusz osobowy;
  4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (w tym ewentualne rekomendacje);
  5. Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
  6. Odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
  7. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
  8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne - skarbowe;
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
  10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
  11. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;
  12. Adres do korespondencji elektronicznej.
 3. Dokumenty składane w formie kopii kandydat winien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o zgodności z oryginałem.
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus. NIE OTWIERAĆ” na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać – adres jak wyżej,  w terminie do 29 czerwca 2015 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
 5. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus udziela Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, tel. (22) 42-10-221; e-mail: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl
 6. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu ich złożenia.
 7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Informację sporządził/a: Daniel Rewerspowrót
Ostatnia aktualizacja - 11.06.2015 o godz. 12:09 przez Administrator