Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

10.03.2016

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2011 r. Nr 76 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 125, poz. 709)

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Zadania i obowiązki Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostały określone w art. 11 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2011 r. Nr 76 poz. 408 z późn. zm.)

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. posiada znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, w tym w sprawach dotyczących działalności Centrum;
 5. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym owa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powinny zawierać:

 1. dane osobowe kandydata:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany,
  3. adres korespondencyjny,
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Centrum i realizacji jego zadań;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o zajmowanych stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata lub poświadczającego obywatelstwo polskie kandydata;
 5. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 6. oświadczenie, że kandydat:
  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. nie był ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
  4. dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 19 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów;
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum.

Tryb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia został uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 125, poz. 709).

W celu zgłoszenia kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia należy przesłać albo złożyć osobiście dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia” na adres:

Departament Współpracy z Zagranicą,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informację sporządził/a: Urszula Penczekpowrót
Ostatnia aktualizacja - 10.03.2016 o godz. 09:31 przez Administrator