Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

10.11.2016

Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2016 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493) i Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 Nr 154 poz. 1629) postanawia się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.

§ 2.
1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje:
1.1 Wykształcenie wyższe, preferowane muzyczne lub humanistyczne (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu ekonomii, prawa lub zarządzania);
1.2 Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach działających w obszarze kultury, rozumianych jako kierowanie zespołami lub projektami związanymi z działalnością kulturalną, wydawniczą lub edukacyjną;
1.3 Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie wskazanym w pkt. 1.2 powyżej;
1.4 Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
1.5 Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji kierowniczych;
1.6 Niekaralność w zakresie określonym w § 3 pkt. 7 i 8
2. Dodatkowym atutem będzie:
2.1 Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych oraz z zakresu prawa autorskiego;
2.2 Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć artystycznych bądź z zakresu edukacji artystycznej o randze międzynarodowej, wsparte międzynarodowymi kontaktami;

§ 3.
Kandydaci na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie;
2. Pisemne opracowanie koncepcji zarządzania Polskim Wydawnictwem Muzycznym w perspektywie 3-5 lat w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu wydawniczego (do 10 stron A4), uwzględniające wizję łączenia bądź rozdzielności funkcji dyrektora oraz zastępcy;
a. Informacje o warunkach organizacyjno- finansowych działalności instytucji dostępne są pod adresem http://bip.pwm.com.pl/
3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;
4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów (zaświadczenia lub świadectwa pracy) potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia;
6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na sprawowanie funkcji kierowniczych;
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
10. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;
11. W ramach postępowania konkursowego przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w języku obcym;
12. Wymagane jest podanie adresu do korespondencji elektronicznej.

§ 4.
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego postanowienia.
2. Ostateczny termin składania dokumentów upływa w dniu 10 grudnia 2016 r.;
3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora PWM”, osobiście w biurze podawczym MKiDN (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą na adres: MKiDN, Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa (decyduje data wpływu do MKiDN);
4. Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w ciągu 30 dni od daty wskazanej w § 4.pkt.2

§ 5.
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, której skład stanowi załącznik 2 do Postanowienia z zastrzeżeniem

§ 5. ust. 4.
2. Na przewodniczącego Komisji wyznacza się pana Maksymiliana Bylickiego.
3. Członkowie komisji na I posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
4. Sekretarza komisji, bez prawa głosu, wyznacza dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, nadzorującego jednostkę w ministerstwie.
5. Regulamin pracy komisji określa załącznik 1 do niniejszego Postanowienia.

§ 6.
Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia ministerstwo.

§ 7.
Komisja konkursowa rozwiązuje się, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem podpisania protokołu z przebiegu pracy komisji i przekazania go Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 8.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania

Informację sporządził/a: Hanna Samson-Majakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 10.11.2016 o godz. 06:45 przez Administrator