Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie konkursu

24.02.2016

Na podstawie art. 351 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza niniejszym konkurs na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MKiDN.

Tryb postępowania konkursowego określa rozporządzenie MKiDN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1924).

I. Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oferty zawierającej:

 1. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do konkursu, podpisane zgodnie z przewidzianymi w statucie zasadami reprezentacji organizacji zbiorowego zarządzania,
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego aktualny na dzień złożenia oferty,
 3. kopię statutu,
 4. informację o liczbie uprawnionych mogących być beneficjentami wynagrodzenia za użyczanie zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy, którzy są członkami organizacji zbiorowego zarządzania lub nie będąc takimi członkami powierzyli jej swoje autorskie prawa majątkowe w zbiorowy zarząd lub też są reprezentowani przez organizację zbiorowego zarządzania w oparciu o inną podstawę prawną, wraz z liczbowym wyszczególnieniem poszczególnych kategorii uprawnionych wskazanych w art. 28 ust. 5 ustawy,
 5. przedstawienie koncepcji zarządzania środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania w horyzoncie czasowym najbliższych 5 lat, która powinna obejmować w szczególności zasady dotyczące podziału i wypłaty wynagrodzeń za użyczanie oraz opis sposobu zapewnienia pełnej i terminowej realizacji tego zadania,
 6. uzasadnienie kategorii i wysokości kosztów podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie wraz z ich kalkulacją w horyzoncie czasowym najbliższych 5 lat,
 7. opis systemu informatycznego służącego do podziału i kontroli wypłaty wynagrodzenia za użyczanie, zawierający przynajmniej następujące informacje:
  1.  opis zidentyfikowanych głównych funkcji systemu,
  2. charakterystykę użytkowników systemu,
  3. uwarunkowania jakie muszą być uwzględnione podczas tworzenia systemu,
  4. założenia dotyczące wykonalności technicznej systemu.

II. Miejsce i forma złożenia oferty

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – użyczanie. NIE OTWIERAĆ”, przesyłając je na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

lub składając bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa – Sekretariat Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, II p. pok. 201.

III. Termin złożenia oferty

Oferty należy składać w terminie 30 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MKiDN. W przypadku złożenia oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego. Wnioski przesłane albo złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa jest udostępniana w siedzibie Ministerstwa – Sekretariat Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, II p. pok. 201. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych działalności organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie udziela Departament Własności Intelektualnej i Mediów, tel. (22) 421-03-27 lub dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl
Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

V. Kryteria oceny oferty

Ocena ofert dokonywana jest w oparciu o kryteria wskazane w art. 351 ust. 2 ustawy. Komisja konkursowa może przyznać za każde z 4 kryteriów oceny do 25 punktów.

Wzór karty oceny ofert, wraz ze wskazaniem kryteriów oceny i zasad ich stosowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.02.2016 o godz. 17:58 przez Administrator