Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie konkursu

24.02.2016

Na podstawie art. 953 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza niniejszym konkurs na organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań uprawnioną do pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MKiDN.

Tryb postępowania konkursowego określa rozporządzenie MKiDN z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 1572).

I. Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań oferty zawierającej:

  1. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do konkursu, podpisane zgodnie z przewidzianymi w statucie zasadami reprezentacji organizacji zbiorowego zarządzania,
  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego aktualny na dzień złożenia oferty,
  3. kopię statutu,
  4. informację o liczbie wykonawców uprawnionych do corocznego dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z art. 953 ust. 1 i 2 ustawy, którzy są członkami organizacji zbiorowego zarządzania, bądź którzy są przez nią reprezentowani na podstawie umów o powierzeniu praw w zbiorowy zarząd lub w oparciu o inną podstawę prawną,
  5. opis stanu polskiego rynku w zakresie artystycznych wykonań, których dotyczy art. 953 ust. 1 i 2 ustawy, w szczególności szacowaną liczbę producentów obowiązanych do uiszczania dodatkowego, corocznego wynagrodzenia, ich siedzibę oraz formę prawną, w jakiej prowadzą swoją działalność,
  6. opis struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, odpowiadającej za pobieranie i wypłatę wynagrodzeń,
  7. przedstawienie koncepcji zarządzania pobieranymi środkami w horyzoncie czasowym najbliższych 5 lat, która powinna obejmować w szczególności zasady dotyczące podziału i wypłaty wynagrodzeń oraz opis sposobu zapewnienia pełnej i terminowej realizacji tego zadania,
  8. uzasadnienie kategorii i wysokości przewidywanych kosztów wypłaty wynagrodzeń, wraz z ich kalkulacją w horyzoncie czasowym najbliższych 5 lat,

II. Miejsce i forma złożenia oferty

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – wykonania. NIE OTWIERAĆ”, przesyłając je na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

lub składając bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa – Sekretariat Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, II p. pok. 201.

III. Termin złożenia oferty

Oferty należy składać w terminie 30 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MKiDN. W przypadku złożenia oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego. Wnioski przesłane albo złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa jest udostępniana w siedzibie Ministerstwa – Sekretariat Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, II p. pok. 201. Informacji o konkursie udziela Departament Własności Intelektualnej i Mediów, tel. (22) 421-03-27 lub dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl
Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

V. Kryteria oceny oferty

Ocena ofert dokonywana jest w oparciu o kryteria wskazane w art. 953 ust. 4 ustawy. Komisja konkursowa może przyznać za każde z 4 kryteriów oceny do 25 punktów.

Wzór karty oceny ofert, wraz ze wskazaniem kryteriów oceny i zasad ich stosowania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informację sporządził/a: Katarzyna Wieszczyńskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.02.2016 o godz. 18:31 przez Administrator