Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

03.04.2018

OGŁOSZENIE

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje:

1. Co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury; preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty publiczne o profilu muzycznym.

2. Wykształcenie wyższe; preferowane muzyczne lub muzykologiczne.

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji; pożądana znajomość innych języków obcych.

4. Stan zdrowia pozwalający na sprawowanie funkcji dyrektora instytucji kultury;

5. Niekaralność w zakresie określonym w § 4 pkt. 9,10 Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 28 marca 2018 r., o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (dalej: NOSPR).

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:

1. Udokumentowaną współpracę artystyczną w dziedzinie muzyki na forum międzynarodowym.

2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz wiedzę z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

III. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora  NOSPR.

2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania NOSPR w perspektywie pięciu sezonów artystycznych (do 10 stron A4) w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji narodowej o szczególnym statusie organizacyjnoprawnym (instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN, Polskie Radio S.A. oraz Miasto Katowice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;

4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

5. Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (oryginały zaświadczeń lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy). Fakultatywnie: dokumenty potwierdzające współpracę artystyczną o wymiarze międzynarodowym (oryginały zaświadczeń lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, umów cywilno-prawnych) inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach.

6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o posiadanych stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach.

7. Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego;

12. Nośnik elektroniczny (CD, DVD) zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt 1-2 powyżej. 13. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

14. Adres do korespondencji elektronicznej.

IV. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS – NOSPR „NIE OTWIERAĆ” na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać – adres jak wyżej – w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu do biura podawczego MKiDN).

V. Informacje o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych NOSPR znajdują się na stronie MKiDN http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ogloszenia-i-zawiadomienia.php, dodatkowych informacji udziela Departament Narodowych Instytucji Kultury, tel. (22) 42-10- 409 lub  e-mail: dik@mkidn(dot)gov(dot)pl.

VI. Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

VII. Ewentualna korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Postanowienie Ministra z 28 marca 2018 r.

Informacja o warunkach organizacyjno - finansowych NOSPR

Regulamin pracy komisji konkursowej

Informację sporządził/a: Hanna Samson Majakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 30.04.2018 o godz. 08:45 przez Krzysztof Krukowski