Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o Konkursie

31.12.2014

Stypendia dla twórców są przyznawane na podstawie postanowień art. 113 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz. U 03.13.134),

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia - przyznawane w następujących dziedzinach:

 1. Literatura (definicja),
 2. sztuki wizualne (definicja),
 3. muzyka (definicja),
 4. taniec (definicja),
 5. teatr, (definicja),
 6. film, (definicja),
 7. opieka nad zabytkami, (definicja),
 8. twórczość ludowa, (definicja).

Konkursem objęte są stypendia:

 1. stypendia roczne obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.;
 2. stypendia półroczne obejmujące okres od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.;
 3. stypendia kwartalne obejmujące okres:
  • od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
  • od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.,
  • od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.,
  • od 1lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 stycznia 2015r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy). Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI: esp.mkidn.gov.pl , z wykorzystaniem formularza pt. Elektroniczna Aplikacja o przyznanie stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) wydruk Potwierdzenia złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów z FPT wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 31 grudnia 2014r. do 30 stycznia 2015r.

Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia złożenia Aplikacji oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN,;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia złożenia Aplikacji oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”) lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od daty przyjęcia rozliczenia tego stypendium ;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości. Stypendia przyznawane są decyzją Minister KiDN na podstawie rekomendacji Komisji.

Decyzja Minister KiDN o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 1 września 2015r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa KiDN nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Minister KiDN.

Regulamin konkursu (a także załączone do niego: lista skrótów dziedzin, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny i definicje dziedzin), Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia aplikacji i wysłania wniosku, Instrukcja wypełnienia Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów z FPT oraz Wzór

Potwierdzenia złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Formularz Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów z FPT znajduje się w systemie EBOI. Link do formularza: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku, Instrukcją wypełnienia Elektronicznej

Aplikacji o przyznanie stypendiów z FPT oraz wzorem Potwierdzenia złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów z Funduszu Promocji Twórczości, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów z FPT oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio wnioskodawcy, prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
z dopiskiem dziedziny, w której składany jest wniosek

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: (22) 42 10 128; (22) 42 10 161; (22) 42 10 584
e-mail: stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:
W okresie od 31 grudnia 2014r. do 16 stycznia 2015r., w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 3. warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail - stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ FPT”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • nazwa dziedziny:
 • problem wymagający wyjaśnienia:
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku):

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informację sporządził/a: Ewa Zdolińskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 31.12.2014 o godz. 11:06 przez Administrator