Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o Konkursie

04.03.2015

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia - przyznawane w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Konkurs jest realizacją postanowień PAKTU dla KULTURY.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Oznacza to, że rolą członków społeczności lokalnej nie jest jedynie odbiór, ale czynne współtworzenie przedsięwzięcia. Projekty (także interdyscyplinarne) oryginalne, wykorzystujące narzędzia sztuki i kultury z zakresu:

 1. literatury,
 2. sztuk wizualnych,
 3. muzyki,
 4. tańca,
 5. teatru,
 6. filmu,
 7. opieki nad zabytkami,
 8. twórczości ludowej,
 9. animacji
 10. edukacji kulturalnej,
 11. zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. stypendia półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. ;
 2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 31 marca 2015 roku, zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy). Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI: esp.mkidn.gov.pl , z wykorzystaniem formularza pt. Elektroniczna Aplikacja o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) wydruk Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 31 marca 2015 r.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN,;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”) lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od daty przyjęcia rozliczenia tego stypendium ;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu w terminie do 120 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się Komisji powołanej przez Minister KiDN. Stypendia przyznawane są decyzją Minister KiDN na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Minister KiDN o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa KiDN nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Minister KiDN.

Regulamin konkursu (a także załączone do niego: lista skrótów dziedzin, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny i definicje dziedzin), Instrukcja krok po kroku od założenia konta do złożenia aplikacji i wysłania wniosku, Instrukcja wypełnienia Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz wzór Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Formularz Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska znajduje się w systemie EBOI. Link do formularza: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku, Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz wzorem Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów Aktywność obywatelska oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio wnioskodawcy, prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: (22) 42 10 228
e-mail: stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:
W okresie od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 3. warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail - stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl
W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • nazwa dziedziny:
 • problem wymagający wyjaśnienia:
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku):

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informację sporządził/a: Magdalena Paluch-Wojtaspowrót
Ostatnia aktualizacja - 04.03.2015 o godz. 14:08 przez Administrator