Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o Konkursie

10.09.2015

Stypendia w ramach programu Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

 1. film,
 2. fotografia,
 3. literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 4. muzyka,
 5. sztuki wizualne,
 6. taniec,
 7. teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2016 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do dnia 31 października 2015 roku

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje projekt stypendialny. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta http://eboi.nck.pl . Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) – automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę, a w przypadku gdy Wnioskodawca jest małoletni także przez Opiekuna Prawnego/Przedstawiciela Ustawowego i przesłany pocztą, bądź dostarczony do NCK osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • minimum dwie rekomendacje, które należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć do NCK osobi-ście;
 • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia/rezydencje zagraniczne lub o przyjęciu pod opiekę przez konkretnego artystę wraz z oryginałem tłumaczenia przysięgłego na język polski, które należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć do NCK osobiście;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) – zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do NCK osobiście. Objętość zapisanych na nośniku plików nie może przekraczając 300 MB.

Adres:
Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 roku
W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie
w konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

 1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
 2. będące polskimi obywatelami,
 3. urodzone nie wcześniej niż w 1980 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

 1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu;
 4. urodziła się przed 1980 rokiem;
 5. nie posiada polskiego obywatelstwa.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2016 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 2 100 123, e-mail: arakowska@nck(dot)pl

Konsultacje w siedzibie NCK:
W okresie naboru wniosków o przyznanie stypendium w siedzibie NCK od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 2 100 123 lub elektronicznie – e-mail: arakowska@nck(dot)pl.

Dokumenty do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – regulamin konkursu,
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór rekomendacji,
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy stypendialnej,
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu – regulamin prac Komisji,
 5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – instrukcja „krok po kroku”,
 6. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wniosek wzorcowy,
 7. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór potwierdzenia złożenia aplikacji.

Informację sporządził/a: Agnieszka Czerniakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 10.09.2015 o godz. 08:42 przez Administrator