Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

18.07.2016

Stypendia w ramach Konkursu na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski, dalej zwanego „Konkursem” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem Konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem Konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym na realizację projektu stypendialnego polegającego na stworzeniu scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski.

Celem konkursu jest pozyskanie przez Organizatora zarówno gotowych scenariuszy, jak i pomysłów na scenariusze pełnometrażowych filmów fabularnych opowiadających historię Polski. Tematyka realizowanych w trakcie stypendium prac literackich powinna odnosić się do istotnych wydarzeń historycznych kształtujących współczesną tożsamość Polaków.

Organizatorzy pragną przy tym, by scenariusze nie były jedynie artystyczną wizją przeszłości, lecz – opierając się na prawdziwych wydarzeniach lub ich kompilacji – prezentowały polską narrację historyczną w sposób atrakcyjny, zgodny ze współczesnymi trendami kultury popularnej i sztuki filmowej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

W pierwszym etapie Konkursu spośród nadesłanych wniosków wyłonionych zostanie do pięćdziesięciu stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 3.000 zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza filmu.

W drugim etapie Konkursu, spośród stworzonych treatmentów wyłonionych zostanie do 5 stypendystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 50.000 zł brutto z przeznaczeniem na stworzenie, w oparciu o przedstawiony wcześniej treatment, pełnego scenariusza filmu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 12 września 2016 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs stypendialny na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski”) należy złożyć osobiści w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach urzędowania (od 8.00 do 16.00) albo przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01 – 231 Warszawa.
W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

  1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
  3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium w pierwszym etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 21 października 2016 r. Decyzja o przyznaniu stypendium w drugim etapie Konkursu zapada w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z Działem Edukacji NCK: tel. (22) 2 100 115, e-mail: konkurs@nck(dot)pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Regulamin Konkursu,
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – wzór Wniosku,
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – wzór Umowy stypendialnej, zawieranej ze Stypendystą pierwszego etapu konkursu stypendialnego,
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu – wzór Umowy stypendialnej zawieranej ze Stypendystą drugiego etapu konkursu stypendialnego,
  5. Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu – Regulamin pracy Komisji.

Informację sporządził/a: Agnieszka Czerniakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 18.07.2016 o godz. 07:36 przez Administrator