Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

03.08.2016

Konkurs o stypendia z programu Młoda Polska na rok 2017

Stypendia w ramach programu Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:
a) film,
b) fotografia,
c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),
d) muzyka,
e) sztuki wizualne,
f) taniec,
g) teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2017 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu EBOI, a rekomendacje, portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Termin składania wniosków upływa 14 października 2016 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1) zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2) będące polskimi obywatelami,
3) urodzone nie wcześniej niż w 1981 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
1) aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2) realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
3) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2017 rok, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2017 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. 22-21-00-123, e-mail: arakowska@nck(dot)pl

Konsultacje w siedzibie NCK
W okresie od 1 września do 14 października 2016 roku w biurze Programu Młoda Polska przy ul. PROSTEJ 69, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00:
1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).
Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obo-wiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 2 100 123 lub elektronicznie – e-mail : arakowska@nck(dot)pl

Dokumenty do pobrania:
1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – regulamin konkursu,
2. Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór rekomendacji,
3. Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy stypendialnej,
4. Załącznik nr 3 do regulaminu – regulamin prac Komisji,
5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – instrukcja „krok po kroku”,
6. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wniosek wzorcowy,
7. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór potwierdzenia złożenia aplikacji.
 

Informację sporządził/a: Agnieszka Czerniakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 03.08.2016 o godz. 09:21 przez Maciej Bartosiak