Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

26.09.2019

Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

  • film,
  • fotografia,
  • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
  • muzyka,
  • sztuki wizualne,
  • taniec,
  • teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2020 roku.

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu EBOI, a rekomendacje, portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13 01-231 Warszawa

Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 roku. W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2. będące polskimi obywatelami,
3. urodzone nie wcześniej niż w 1984 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,

3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na 2020 rok realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2020 roku.

Konsultacje w siedzibie NCK:

Do 31 października 2019 roku w biurze Programu Młoda Polska – ul. Płocka 5a, V p. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00:

1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;

2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rezerwacja prowadzona jest telefonicznie – (22) 350 95 32 lub elektronicznie – e-mail: arakowska@nck(dot)pl.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia - regulamin konkursu Młoda Polska
Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Instr. Krok po Kroku
Załącznik nr 3 do ogłoszenia - wniosek wzorcowy
Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wzór potwierdzenia złożenia wniosku
Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór formularza rekomendacji
Załącznik nr 2 do regulaminu - wzór umowy stypendialnej
Załącznik nr 3 do regulaminu - regulamin prac komisji


powrót
Ostatnia aktualizacja - 27.09.2019 o godz. 09:59 przez Jan Jabłoński