Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

04.03.2013

Konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2013r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia  mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne lub na czas realizacji przedsięwzięcia:

 1. stypendia półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
 2. stypendia obejmujące inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są od 1 lipca 2013 na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie, miesiące.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 2 kwietnia 2013r., złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury), przesłany z wykorzystaniem Elektronicznej Aplikacji (dostępnej w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), oraz dostarczy (osobiście bądź pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji, do którego zostały dołączone wymagane załączniki, (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie konkursu):

 • skany rekomendacji, załączone tylko w wersji elektronicznej do Elektronicznej Aplikacji;
 • nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, dostarczony (osobiście, bądź pocztą);

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.


Termin składania wniosków upływa 2 kwietnia 2013r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. wystąpiła z wnioskiem o stypendium Ministra dla uczniów szkół artystycznych za osiągnięcia artystyczne przyznawane uczniom szkół i uczelni artystycznych;
 2. jest uczniem lub studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm1 bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 3. złożyła wniosek o przyznanie Stypendium z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2013r.;
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 5. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 6. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem dwóch lat od dnia przyjęcia rozliczenia tego stypendium;
 7. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 listopada 2012 r. (poz. 57) w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. Informacja o Komisji), której prace przewiduje się do dnia 20 czerwca 2013r. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 28 czerwca 2013r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w  naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, stanowią załącznik do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Link do formularza aplikacji: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161; 22 42 10 584

Potwierdzenie złożenia aplikacji oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na II połowę roku 2013

1 Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

 

Informację sporządził/a: Magdalena Paluchpowrót
Ostatnia aktualizacja - 12.03.2013 o godz. 12:21 przez Administrator