Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Rekrutacja

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MKiDN ORAZ ICH WYNIKACH
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w MKiDN można znaleźć w internetowym Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/. Pod podanym adresem publikowane są ogłoszenia o wakatach m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Informacje o wynikach powyższych naborów można znaleźć pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow
 

Ogłoszenie o naborze

Departament Współpracy z Zagranicą
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją Obszaru Tematycznego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
 
forma zatrudnienia: umowa zlecenie
czas trwania umowy: 17 grudnia 2018 – 30 grudnia 2020 r.
 
Zakres zadań:
 • Współpraca przy realizacji zadań związanych z koordynacją Obszaru Tematycznego Kultura strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, w tym:

  - planowaniu i organizacji wydarzeń w kraju i za granicą;
  - opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  - monitorowaniu realizacji budżetu projektu i jego rozliczaniu;
   
 • Obsługa strony www.baltyk.mkidn.gov.pl
   
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, realizującymi projekty w Regionie Morza Bałtyckiego.

Warunki pracy

Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania niezbędne:
 

 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych
   
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
   
 • co najmniej pół roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub instytucji kultury
   
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office
   
 • umiejętności analityczne, pracy w zespole, argumentowania, redagowania tekstów oraz wysoki
  poziom komunikatywności.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru międzynarodowej współpracy kulturalnej, w tym w szczególności dotycząca obszaru Morza Bałtyckiego
   
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich
   
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
   
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   
 • list motywacyjny
   
 • CV

Termin składania dokumentów:

3 grudnia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Departament Współpracy z Zagranicą
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Dane osobowe klauzula informacyjna:

INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ZBIERANE SĄ DANE

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, e-mail: mweglewski@mkidn(dot)gov(dot)pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wyłonienia osoby wykonującej obowiązki zleceniobiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją procesu wyłaniania zleceniobiorcy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących obowiązków wynikających z rozliczania i okresów przechowywania umów cywilnoprawnych.

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.

9. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Inne informacje:

Decyduje data wpływu dokumentów do MKiDN. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niewskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani o decyzji komisji drogą mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Współpracy z Zagranicą MKiDN pod numerem telefonu: +48 (22) 42 10 240powrót
Ostatnia aktualizacja - 16.11.2018 o godz. 12:25 przez Izabela Jaworska