Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Strona główna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00

W celu usprawnienia udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nieudostępnionej w Biuletynie informacji publicznej, proponujemy skorzystać z formularza wniosku udostępnionego poniżej.

Powyższe formularze nie maja charakteru obligatoryjnego, wniosek o udostępnienie informacji publicznej może mieć dowolną formę

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MKiDN.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej i może dotyczyć:

  • Informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy,
  • Informacji przetworzonej, jeśli wnioskodawca nie wykazał szczególnego interesu publicznego.

Uzyskanie informacji publicznej jest bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, w których ministerstwo musi ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej. O konieczności poniesienia opłaty, wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Podstawa prawna

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Dz.U. z 1997 r. poz. 483 z późn. zm.

  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  Dz.U. z 2022 r. poz. 902.

 


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Sprawy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2021 poz. 1641

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można złożyć:

  • Elektronicznie na adres e-mail: bip@kultura(dot)gov(dot)pl;
  • Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP;
  • Listownie, na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa;
  • Osobiście w biurze podawczym Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/kultura/biuro-podawcze  

Udostępnienie informacji sektora publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MKiDN.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może nałożyć opłaty, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, przy czym wysokość opłaty nie będzie wyższa niż suma kosztów poniesionych przez MKiDN.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i wraz z wysokością opłat przekazać je wnioskodawcy. Może również przekazać informację o braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazać inny sposób lub formę ich przekazania. Wnioskodawca  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MKiDN o przyjęciu oferty.

Jeżeli wnioskodawca nie zawiadomi MKiDN o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest to równoznaczne z wycofaniem wniosku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. 2021 poz. 1641

 

Ostatnia aktualizacja - 01.12.2022 o godz. 11:11 przez Paulina Czubak