Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Dyrektor: Marek Marczuk

Dane kontaktowe:
Tel: +48  829 31 10
bak@kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Monika Lewandowska


Do zadań Biura należy:

 1. wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności:
  1. opracowywanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka rocznego planu audytu,
  2. realizacja zadań audytowych oraz przedstawianie niezależnych i obiektywnych ocen,
  3. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
  4. sporządzanie rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
  5. świadczenie czynności doradczych,
  6. zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;
 2. wykonywanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz kontroli wewnętrznych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ministerstwie, w tym:
  1. opracowywanie półrocznych planów kontroli z uwzględnieniem propozycji kontroli zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych ministerstwa,
  2. przeprowadzanie czynności kontrolnych,
  3. przedstawianie rzetelnych wyników kontroli zawierających ocenę badanej działalności,
  4. monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  5. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej,
  6. sporządzanie, w razie stwierdzenia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu wskazującego na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
 3. realizacja zadań dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie oraz w dziale, polegających w szczególności na:
  1. koordynacji zarządzania ryzykiem w urzędzie,
  2. gromadzeniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz innych dokumentów niezbędnych do przygotowywania oświadczenia ministra o stanie kontroli zarządczej,
  3. przedkładaniu ministrowi projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 4. współdziałanie z organami kontroli krajowej i międzynarodowej w zakresie prowadzonych przez nie kontroli w resorcie, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie w książce kontroli,
  2. koordynacja działań związanych z wykonywaniem w ministerstwie kontroli i audytów realizowanych przez inne podmioty kontrolne,
  3. gromadzeniu materiałów pokontrolnych,
  4. prowadzeniu w ramach POIiŚ rejestrów kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych u beneficjentów przez inne podmioty kontrolne,
  5. nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nadzór nad realizacją wniosków,
  6. opracowywanie rocznych informacji o realizacji wniosków systemowych oraz wniosków de lege ferenda sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku kontroli przeprowadzonych w ministerstwie,
  7. monitorowanie wykonania wniosków i zaleceń;
 5. koordynacja w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji napływających do ministra i ministerstwa, w tym:
  1. kierowanie skarg, wniosków i petycji do załatwienia lub rozpatrzenia przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne ministerstwa lub inne właściwe organy,
  2. monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, w tym udzielanie informacji o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji,
  3. sporządzanie rocznego sprawozdania ze sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i petycji,
  4. przygotowanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim;
 6. realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w odrębnych przepisach dla inspektora ochrony danych.

 

Ostatnia aktualizacja - 15.12.2023 o godz. 08:42 przez Paulina Czubak