Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: 

Michał Jurkowski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 05 62
Fax: +48 22 828 87 73
bdg@kultura(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Izabela Kamińska


Do zadań Biura należy:

  1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ministerstwie;
  2. prowadzenie rejestru oraz zbioru pełnomocnictw i upoważnień ministra oraz dyrektora generalnego;
  3. prowadzenie rejestru oraz zbioru zarządzeń dyrektora generalnego;
  4. koordynacja działań dotyczących zmian struktury organizacyjnej ministerstwa;
  5. opiniowanie wewnętrznych regulaminów komórek organizacyjnych przedłożonych do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu, we współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia;
  6. sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie działania ministra oraz ministerstwa, a także jednostek organizacyjnych, jak również współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni obowiązujących przepisów, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych;
  7. opracowywanie pism procesowych i reprezentowanie ministra oraz ministerstwa w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz przed innymi organami orzekającymi, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych;
  8. opiniowanie pod względem formalno-prawnym działalności fundacji nadzorowanych przez ministra, a także koordynowanie czynności przewidzianych dla ministra w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi;
  9. przygotowanie pod względem formalno-prawnym zezwoleń ministra na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznych mających siedzibę za granicą;
  10. prowadzenie rejestru fundacji nadzorowanych przez ministra;
  11. prowadzenie Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister polegające w szczególności na:
   1. prowadzeniu i udostępnianiu na BIP MKiDN Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister,
   2. prowadzeniu ksiąg rejestrowych instytucji kultury,
   3. przygotowywaniu i wydawaniu urzędowo poświadczonych odpisów;
  12. prowadzenie wykazu instytucji kultury współprowadzonych przez ministra;
  13. prowadzenie wykazu spraw prowadzonych przez ministra przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz koordynowanie działań departamentów w tym zakresie;
  14. współpraca z właściwymi merytorycznie departamentami w sprawach związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem jednostek organizacyjnych;
  15. opiniowanie projektów decyzji administracyjnych oraz projektów umów w zakresie właściwości biura;
  16. udział w postępowaniach w sprawach roszczeń byłych właścicieli zabytków o ich zwrot lub odszkodowanie;
  17. dochodzenie należności ministerstwa w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji;
  18. dochodzenie roszczeń ministerstwa od osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych w trybie cywilno-prawnym lub karnym, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego na wniosek właściwych komórek organizacyjnych ministerstwa;
  19. prowadzenie spraw w zakresie reprywatyzacji nieruchomości Skarbu Państwa odebranych byłym właścicielom z naruszeniem prawa po II wojnie światowej;
  20. udzielanie wyjaśnień z zakresu spraw dotyczących umów z dyrektorami instytucji kultury oraz kontraktów menadżerskich;
  21. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;
  22. kompleksowa obsługa administracyjno-gospodarcza oraz transportowa ministerstwa;
  23. ochrona przeciwpożarowa, ochrona fizyczna i techniczna nieruchomości będących w zarządzie ministerstwa;
  24. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w ministerstwie;
  25. prowadzenie archiwum ministerstwa oraz nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
  26. organizacja biura podawczego i obsługa kancelaryjna poczty przychodzącej i wychodzącej ministerstwa;
  27. nadzór nad właściwym używaniem symboli państwowych w budynkach ministerstwa oraz na służbowych drukach akcydensowych, a także prowadzenie rejestru stempli urzędowych;
  28. koordynacja prac związanych z realizacją projektów w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego POIiŚ oraz innych projektów powierzonych do prowadzenia dyrektorowi generalnemu;
  29. obsługa zleceń płatności z budżetu środków europejskich w ramach realizowanego projektu POIiŚ „Termomodernizacja”;
  30. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją ministerstwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
  31. zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów informatycznych i łączy internetowych ministerstwa oraz nadzór nad serwerownią ministerstwa;
  32. opracowywanie specyfikacji technicznych planowanych inwestycji i usług informatycznych na potrzeby ministerstwa;
  33. przygotowanie i wdrażanie projektów informatycznych inicjowanych przez komórki organizacyjne ministerstwa;
  34. opracowanie i aktualizowanie resortowych dokumentów planistycznych dotyczących przygotowań obronnych w dziale 921;
  35. przygotowanie stanowiska kierowania ministra przeznaczonego do wykorzystania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz zapasowego miejsca pracy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  36. przygotowanie i utrzymanie w gotowości systemu stałych dyżurów w dziale 921;
  37. planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronnych i ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  38. pozyskanie, przygotowanie, szkolenie i utrzymanie zespołu cywilnych ekspertów ochrony dziedzictwa kulturowego, w ramach realizacji zadań określonych w dokumencie rządowym „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2021 dla Rzeczypospolitej Polskiej” dla działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
  39. współpraca z Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu w opracowaniu i realizacji programów szkoleniowych w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, prowadzeniu badań, analiz i konsultacji na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego;
  40. realizacja zadań dotyczących obowiązków państwa gospodarza (HNS), będących we właściwości ministra;
  41. organizowanie i realizowanie szkolenia obronnego w dziale, mającego na celu przygotowanie do funkcjonowania w warunkach podwyższania gotowości obronnej państwa;
  42. koordynowanie wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki podległe, nadzorowane i współprowadzone;
  43. organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez spółki, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister;
  44. realizacja zadań związanych z przygotowaniem do militaryzacji przedsiębiorców wskazanych na mocy odrębnych przepisów oraz formowaniem specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych;
  45. wykonywanie zadań w zakresie przygotowywania szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii;
  46. prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych, wykonywania zadań obronnych przez jednostki podległe, nadzorowane i współprowadzone, oraz w spółkach Skarbu Państwa, na które nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
  47. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej na rzecz ochrony dziedzictwa kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, w tym realizacja zadań w ramach Programu pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury „Błękitna Tarcza” oraz wynikających z umów międzynarodowych, dotyczących ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego;
  48. obsługa Polskiego Komitetu Doradczego, międzyresortowego organu doradczego Rady Ministrów w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego;
  49. współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie doskonalenia systemu ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego na potrzeby wojskowych operacji zagranicznych oraz prowadzenia ćwiczeń i szkoleń wojskowych;
  50. upowszechnianie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w obszarze ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego;
  51. realizacji zadań w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE określonych w dokumencie rządowym „Cywilny Kompakt Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony- Narodowy Plan Implementacyjny – Polska;
  52. planowanie i realizowanie zadań w obszarze zarządzania kryzysowego w urzędzie oraz koordynowanie wykonywania tych zadań przez jednostki podległe, nadzorowane i współprowadzone, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń;
  53. prowadzenie spraw dotyczących realizowania zadań Obrony Cywilnej w urzędzie obsługującym ministra, w tym zapewnienie warunków do funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej, obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji, szkolenie pracowników, wyposażenie w wymagany sprzęt;
  54. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w ministerstwie;
  55. prowadzenie kancelarii tajnej;
  56. realizacja zadań związanych z określaniem przez ministra warunków funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony (WSO) w jednostkach podległych objętych obowiązkową ochroną, prowadzenie nadzoru i wykonywanie czynności kontrolnych;
  57. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, ustanawiających szczegółowy wykaz obszarów, obiektów i urządzeń resortu kultury i dziedzictwa narodowego podlegających obowiązkowej ochronie, oraz ich aktualizowanie;
  58. planowanie i realizowanie szkolenia szefów WSO w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych i wymogów resortowych oraz doskonalenia systemów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie;
  59. organizowanie i nadzór nad wykonywaniem ochrony fizycznej i technicznej budynków ministerstwa w tym nadzór nad sprawnością instalacji systemu monitoringu wizyjnego.
  Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:23 przez Paulina Czubak