Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Finansowy

Dyrektor: Wojciech Kwiatkowski

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 03 57
Fax: +48 22 826 03 82
df@kultura(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Artur Budziński


Do zadań Departamentu należy:

 1. opracowanie projektu budżetu państwa i budżetu środków europejskich części 24, w tym opiniowanie założeń i innych dokumentów dotyczących opracowania projektu budżetu oraz weryfikacja przedłożonych projektów;
 2. sporządzanie dla Sejmu i Senatu RP informacji dotyczącej projektu budżetu w zakresie części 24 i działu 921;
 3. opracowanie planu dochodów i wydatków budżetu dysponenta głównego oraz zbiorczego planu dla części 24;
 4. przygotowanie decyzji ministra o wysokości środków budżetowych ustalonych dla dysponentów niższego stopnia;
 5. prowadzenie i analiza środków budżetowych na rachunku finansowym dysponenta głównego i dysponentów niższego stopnia;
 6. opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dla części 24;
 7. przygotowanie i przeprowadzanie zmian w budżecie dysponenta głównego;
 8. monitorowanie planów wydatków budżetowych poszczególnych dysponentów niższego stopnia oraz jednostek organizacyjnych;
 9. wykonywanie funkcji głównego księgowego części 24;
 10. prowadzenie i obsługa rachunków bankowych dysponenta głównego na potrzeby realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w części 24;
 11. sporządzanie rocznego harmonogramu dochodów i wydatków dla części 24 oraz wydatków z rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej i jego aktualizacja, a także prognoz płatności i comiesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe oraz aktualizacja tych dokumentów;
 12. sporządzenie prognoz płatności na dany rok budżetowy w zakresie środków priorytetu dotyczącego zadań z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanego dalej „POIiŚ”;
 13. dokonywanie podziału środków budżetowych i ich uruchamianie, a także realizacja płatności ze środków europejskich w zakresie wydatków ujętych w planie dysponenta głównego;
 14. sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej własnej dysponenta głównego i łącznej/zbiorczej ministerstwa;
 15. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości własnej i zbiorczej jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (należności zobowiązań i innych aktywów finansowych);
 16. opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu w części 24 i dziale 921, za miniony rok na potrzeby resortu oraz Sejmu i Senatu RP;
 17. opracowywanie własnego i zbiorczego rocznego sprawozdania finansowego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) w zakresie jednostek budżetowych;
 18. przedkładanie ministrowi do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych podległych i nadzorowanych osób prawnych, zgodnie z przepisami statutowymi tych jednostek i obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów, z wyłączeniem spółek Skarbu Państwa;
 19. prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania dysponentów środków budżetowych;
 20. wykonywanie uprawnień i obowiązków dysponenta Funduszu Promocji Kultury;
 21. prowadzenie księgowości (syntetycznej i analitycznej) departamentu, w zakresie realizacji budżetu państwa w części 24 w elektronicznym systemie księgowo-finansowym;
 22. ewidencjonowanie otrzymanych rozliczeń dotacji w systemie finansowo-księgowym;
 23. rejestrowanie w księgach rachunkowych (na podstawie dokumentów źródłowych) operacji finansowych związanych z realizacją dotacji, w tym udzielanych w ramach POIiŚ, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „MF EOG” i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanego dalej „NMF”;
 24. koordynowanie inwestycji w budżecie części 24, w tym planowanie i finansowanie inwestycji oraz analiza wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, weryfikacja przedłożonych programów inwestycji oraz prowadzenie ewidencji inwestycji finansowanych z budżetu państwa;
 25. nadzór w zakresie finansowym nad realizacją programów wieloletnich realizowanych przez jednostki organizacyjne;
 26. przygotowanie opinii dla Ministra w zakresie zmian wydatków inwestycyjnych w budżecie dysponenta głównego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i przeprowadzanie zmian w trakcie roku budżetowego, w tym przygotowywanie wniosków do Ministra Finansów;
 27. przygotowywanie zawiadomień, umów dotyczących udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne oraz innych dokumentów (np. gwarancji ministra) poprzedzających udzielenie jednostkom organizacyjnym podległym ministrowi lub przez niego nadzorowanym dotacji celowej;
 28. akceptacja uruchomień środków budżetowych na wydatki inwestycyjne, analiza i weryfikacja dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez podmioty, z którymi zawarto umowy na dotacje celowe na wydatki inwestycyjne;
 29. koordynowanie prac w zakresie realizacji programów ministra poprzez:
  1. przygotowywanie, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami dotacji,
  2. określanie na listach preferencji wniosków źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach programów ministra,
  3. monitorowanie systemu finansowania;
 30. przygotowywanie decyzji administracyjnych określających należności ministra z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości, w zakresie właściwości departamentu;
 31. przygotowywanie decyzji administracyjnych w przedmiocie umorzenia oraz w przedmiocie rozłożenia na raty kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w zakresie właściwości departamentu;
 32. realizacja obowiązków w ramach wdrażania w Polsce MF EOG i NMF poprzez:
  1. przygotowywanie i zawieranie umów finansowych z beneficjentami dla każdego zatwierdzonego projektu w ramach danego programu,
  2. nadzorowanie realizacji zawartych umów finansowych poprzez weryfikację raportów okresowych i końcowych rozliczeń,
  3. coroczny monitoring zewnętrzny realizowanych projektów poprzez kontrole na miejscu,
  4. sporządzanie kwartalnych informacji o nieprawidłowościach w zakresie departamentu oraz prowadzenie rejestru kwot dotyczących korekt finansowych w projektach, jak również przygotowywanie stosownych decyzji określających kwoty podlegające zwrotowi,
  5. przygotowywanie dyspozycji finansowych (wnioski na wypłatę) w zakresie Mechanizmów Finansowych (dotyczących środków europejskich i środków budżetu państwa) oraz zapewnienie terminowych wypłat dofinansowania projektów,
  6. obsługa finansowa działań realizowanych w ramach Funduszy Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu, w ramach bieżących Programów,
  7. cykliczne sporządzanie dla Krajowego Punktu Kontaktowego, zwanego dalej „KPK” i Instytucji Certyfikującej, zwanej dalej „IC”, finansowych raportów okresowych oraz prognoz dotyczących planowanych płatności w ramach Programów, w zakresie właściwości departamentu,
  8. obsługa merytoryczna i finansowa zadań w ramach kosztów zarządzania w Programach, w zakresie właściwości departamentu;
 33. realizacja obowiązków ex-post spoczywających na ministrze jako Instytucji Pośredniczącej, zwanej dalej „IP”, w ramach MF EOG i/lub NMF 2004-2009 poprzez analizę, weryfikację i kontrolę finansową przedkładanych przez beneficjentów sprawozdań ex-post ze zrealizowanych projektów oraz ich akceptacja i przekazanie do KPK;
 34. realizacja obowiązków wynikających ze sprawowania przez ministra nadzoru i kontroli nad objętymi częścią 24 budżetu państwa jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykorzystywania przez te instytucje środków funduszy europejskich. Obowiązek ten wykonywany jest poprzez:
  1. przygotowywanie umów dotyczących udzielenia dotacji celowej oraz innych dokumentów (np. gwarancji ministra) poprzedzających udzielenie jednostkom organizacyjnym podległym ministrowi lub przez niego nadzorowanym dotacji celowej w ramach programów europejskich,
  2. weryfikacja rozliczeń w ramach każdej umowy na dotację celową oraz uruchamianie środków w celu realizacji finansowej umów,
  3. planowanie środków w budżecie państwa i budżecie środków europejskich przeznaczonych na dotacje celowe w ramach programów europejskich, w tym przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej na poszczególne lata w zakresie programów europejskich;
 35. realizacja zadań w obszarze VIII Priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie:
  1. przygotowania we współpracy z beneficjentami umów (aneksów do umów i aktualizacji załączników) o dofinansowanie projektów,
  2. obsługi finansowo – księgowej,
  3. weryfikacji wniosków o płatność sporządzanych i przedłożonych przez beneficjentów,
  4. przeprowadzania kontroli ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i kontrola procedur zawierania umów z beneficjentami,
  5. sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IP do IC/ Instytucji Zarządzającej, zwanej dalej „IZ”,
  6. przygotowywania decyzji administracyjnych określających kwoty podlegające zwrotowi, w tym prowadzenie rejestru wydanych decyzji w zakresie swojej właściwości,
  7. raportowania o nieprawidłowościach,
  8. podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie oraz wykrywanie nieprawidłowości, w tym oszustw i nadużyć finansowych;
 36. działania związane z realizacją projektu systemowego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” finansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020, w szczególności w zakresie:
  1. przygotowania projektu budżetu w ramach projektu termomodernizacji szkół artystycznych w dwóch etapach: planów rzeczowych i finansowych zarówno w układzie budżetu tradycyjnego jak i w układzie zadaniowym w budżecie państwa i budżecie środków europejskich,
  2. obsługi w zakresie realizacji finansowo-księgowej i sprawozdawczości: w tym uruchamianie środków, monitorowanie wykonania wydatków i planu, wydawanie zgód na płatności unijne, wystawianie upoważnień do obsługi środków w BGK, zatwierdzanie i wypłata środków z rachunków bankowych z NBP i BGK,
  3. weryfikacji wniosków o płatność pod kątem zgodności planu finansowego i rozejściem się środków z rachunków bankowych,
  4. zmian w planie wydatków w ramach projektu, w tym zabezpieczanie i przenoszenia środków na realizację projektu w budżecie państwa i budżecie środków europejskich oraz wnioskowanie do rezerwy celowej budżetu państwa;
 37. uczestniczenie w tworzeniu rozwiązań w zakresie zatrudnienia i płac instytucji kultury;
 38. prowadzenie spraw związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury;
 39. monitorowanie, analiza i opiniowanie zmian w systemie ekonomiki kultury w regulacjach prawnych dotyczących sfery kultury, w tym również opiniowanie oceny skutków społeczno-gospodarczych projektowanych przez ministerstwo regulacji, a także uczestniczenie w pracach na rzecz doskonalenia metodologii sporządzania tych ocen;
 40. udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawa finansowego w odniesieniu do działalności kulturalnej z obszaru działania ministra;
 41. koordynowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi (z wyłączeniem instytutów badawczych), w szczególności poprzez:
  1. współpracę z komórkami organizacyjnymi ministerstwa, którym zostały przypisane jednostki organizacyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w zakresie monitorowania ich działalności oraz reagowania na nieprawidłowości w monitorowanych podmiotach,
  2. realizację procedur zbierania materiałów realizujących obowiązki dysponenta części 24 w zakresie nadzoru i kontroli oraz ich opracowanie,
  3. przygotowywanie, w oparciu o zbierane materiały, opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę ich działalności,
  4. działania w celu dokonywania zmian, w tym aktualizacji aktów prawnych z zakresu nadzoru ministra nad jednostkami organizacyjnym;
 42. koordynowanie działań ministerstwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;
 43. koordynowanie działań ministerstwa związanych z pomocą publiczną państwa w zakresie kultury;
 44. monitorowanie udzielonej przez ministerstwo pomocy publicznej/de minimis oraz sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań w tym zakresie;
 45. opracowywanie „Planu działalności Ministra dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na następny rok kalendarzowy;
 46. sporządzanie sprawozdania z realizacji „Planu działalności Ministra dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za poprzedni rok kalendarzowy;
 47. obsługa umów na dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące dla instytucji podległych i nadzorowanych, w tym w szczególności ich zawieranie i rozliczanie
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:20 przez Paulina Czubak