Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Dyrektor: Monika Smoleń-Bromska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 829 31 70
dfe@kultura(dot)gov.pl

Informację sporządził/a: Wanda Strzelczak


Do zadań Departamentu należy:

 1. współpraca z organami i instytucjami UE w szczególności z Radą UE, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim w tym:
  1. obsługa Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz Komitetu ds. Kultury (Culture Affairs Committee), w tym przygotowanie instrukcji, sprawozdań, współpraca z innymi resortami w tym zakresie,
  2. przygotowanie stanowisk Rządu w odniesieniu do dokumentów z sektora kultury;
 2. realizacja zadań wynikających z udziału ministra w centralnym systemie koordynacji polityki europejskiej RP, w tym w pracach Komitetu ds. Europejskich, prowadzenie spraw wynikających z działalności Sejmu i Senatu w sprawach związanych z członkostwem RP w UE;
 3. prace związane z wdrażaniem Europejskiego Znaku Dziedzictwa i Europejskiej Stolicy Kultury;
 4. koordynacja prac i uczestnictwo w grupach roboczych ad hoc oraz grupach Otwartej Metody Koordynacji;
 5. koordynowanie zadań ministra w zakresie programów UE dedykowanych kulturze (w tym Kreatywna Europa);
 6. realizacja zadań wynikających z wdrażania inicjatyw europejskich w Polsce;
 7. realizowanie zadań dotyczących występowania pomocy publicznej w programach finansowanych ze środków europejskich;
 8. wdrażanie VIII Priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, w tym:
  1. programowanie zakresu i warunków udzielania wsparcia (opiniowanie wytycznych i wzorów dokumentów wdrożeniowych, określenie i monitoring wskaźników realizacji celów wsparcia),
  2. organizacja naborów i ocena projektów, prowadzenie procedury odwoławczej, opiniowanie zmian w projektach,
  3. monitoring i ewaluacja Priorytetu, sprawozdawczość z wdrażania Priorytetu,
  4. kontrole projektów realizowanych w ramach Priorytetu (w tym: kontrole w trakcie realizacji projektów, kontrole projektów na zakończenie realizacji oraz kontrole trwałości po zakończeniu realizacji projektów), i monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych,
  5. opracowywanie Sektorowych Planów Kontroli w ramach Priorytetu,
  6. koordynacja prac związanych ze sporządzaniem i aktualizacją Instrukcji Wykonawczej IP oraz Opisu Funkcji i Procedur w części dotyczącej ministerstwa jako IP,
  7. kontakty z Komisją Europejską i Inicjatywą JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions),
  8. prowadzenie spraw związanych z koordynacją pozostałych zadań resortu w zakresie wdrażania Priorytetu;
 9. udział w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją w ramach POIiŚ;
 10. realizacja zadań dotyczących XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” POIiŚ 2007-2013, w zakresie wynikającym z Instrukcji Wykonawczej IP;
 11. wdrażanie programów finansowanych ze środków MF EOG i NMF w zakresie kultury, w tym:
  1. programowanie zakresu i warunków udzielania wsparcia (opiniowanie wytycznych i wzorów dokumentów wdrożeniowych),
  2. organizacja naborów i ocena projektów, prowadzenie procedury odwoławczej, opiniowanie zmian merytorycznych w projektach,
  3. monitoring i ewaluacja wdrażania Mechanizmów, sprawozdawczość z trwałości zrealizowanych projektów,
  4. udział w kontrolach realizowanych projektów,
  5. koordynacja prac związanych z opracowaniem i aktualizacją procedur dotyczących wdrażania programów (Ścieżki Audytu, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli),
  6. kontakty z Biurem Mechanizmów Finansowych i Państwami – darczyńcami;
 12. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 oraz w ramach zarządzania środkami z MF EOG i NMF, w tym m.in.: wydawanie publikacji, organizacja szkoleń i konferencji dla beneficjentów, prowadzenie portali internetowych dla poszczególnych programów, wydawanie biuletynów informacyjnych dla poszczególnych programów, przygotowanie przetargów od strony merytorycznej (opis przedmiotu zamówienia);
 13. udział w pracach komitetów i grup roboczych powołanych w celu wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;
 14. udział w pracach grup roboczych i komitetów powołanych w ramach zarządzania Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020);
 15. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu systemowego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” finansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020, w tym:
  1. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacja dokumentacji,
  2. przygotowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IW) umowy o dofinansowania projektu, a także aneksów,
  3. udzielanie odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej na etapie uzyskiwania decyzji o potwierdzeniu dofinansowania dla dużego projektu,
  4. bieżący monitoring i nadzór nad realizacją projektu,
  5. udział w przygotowywaniu, podpisywanie i przedkładanie do IW wniosków beneficjenta o płatność oraz korekt wniosków o płatność,
  6. reprezentowanie beneficjenta w kontaktach i prowadzenie korespondencji z instytucjami w systemie wdrażania POIiŚ,
  7. udział w przygotowywaniu aktualizacji harmonogramu realizacji projektu oraz aktualizacji planu finansowego,
  8. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi i CEA w zakresie wdrażania projektu zgodnie z powierzonymi kompetencjami,
  9. współpraca z jednostkami i instytucjami w zakresie wdrażania projektu oraz I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (IW, IP, IZ) i innymi instytucjami zewnętrznymi (m.in. Inicjatywa JASPERS),
  10. czynności wynikające z przyjętej metodyki zarządzania projektem: udział w Komitecie Sterującym (KS), realizacja zadań Kierownika Projektu (KP), organizacja i obsługa spotkań KS i KP;
 16. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu systemowego pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce - etap 1- przygotowanie dokumentacji” finansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020, w tym:
  1. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i aktualizacja dokumentacji,
  2. przygotowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca POIiŚ) umowy o dofinansowania projektu, a także aneksów do umowy,
  3. bieżąca współpraca z podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych tj. z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi MKiDN w zakresie wdrażania projektu,
  4. bieżący monitoring finansowo- rzeczowy oraz udział w przygotowaniu aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji,
  5. udział w przygotowywaniu, podpisywanie i przedkładanie do IW POIiŚ wniosków beneficjenta o płatność oraz korekt wniosków o płatność,
  6. reprezentowanie beneficjenta w kontaktach, współpraca i prowadzenie korespondencji z instytucjami w systemie wdrażania POIiŚ (IW, IP, IZ), a także współpraca z instytucjami zewnętrznymi;
 17. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem projektu „Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021-2023” finansowanym ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym:
  1. przygotowanie i aktualizacja procedur realizacji projektu,
  2. koordynacja przygotowania porozumień dot. upoważnienia do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych,
  3. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa i WKZ w zakresie wdrażania projektu zgodnie z powierzonymi kompetencjami,
  4. sporządzanie w systemie SL2014-PT wniosku o dofinansowanie dla projektu, umowy o dofinansowanie oraz aneksów do umowy,
  5. udział w przygotowaniu, podpisywanie i przedkładanie wniosków beneficjenta o płatność oraz korekt wniosków o płatność,
  6. monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego całego projektu,
  7. współpraca z jednostkami i instytucjami w zakresie wdrażania projektu (m.in. IZ POIiŚ, Centrum Unijnych Projektów Transportowych);
 18. planowanie środków na wkład własny dla projektów realizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez ministerstwo, w ramach wdrażanych programów (do czasu podpisania umów finansowych);
 19. koordynacja prac związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem Kontraktów Terytorialnych w zakresie przedsięwzięć kulturalnych;
 20. monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji przedsięwzięć i projektów zawartych w kontraktach terytorialnych;
 21. prowadzenie prac związanych z wdrażaniem Programu Promesa dla Kultury, zgodnie z właściwością;
 22. koordynacja zadań związanych z polityką regionalną UE w obszarze kultury, w tym współpraca z Komisją Europejską i Sekretariatem Generalnym Rady UE w obszarze polityki regionalnej UE;
 23. programowanie i pozyskiwanie funduszy europejskich dla kultury, w tym udział w procesie negocjacyjnym dokumentów dyskutowanych na forum grup roboczych;
 24. programowanie i opiniowanie dokumentów z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego UE;
 25. opiniowanie dokumentów z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju;
 26. programowanie wsparcia w obszarze kultury w ramach polityki spójności;
 27. udział komitetach i w grupach dotyczących wdrażania środków europejskich;
 28. udział w procesie programowania wsparcia na kulturę w zakresie polityk dot. rozwoju obszarów wiejskich;
 29. działania na rzecz włączenia domeny kultury i dziedzictwa narodowego w projekty koordynowane przez odpowiednie resorty, finansowane ze środków UE;
 30. informowanie o funduszach europejskich oraz udostępnianie informacji o programach UE w obszarze kultury;
 31. obsługa informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie i monitorowanie wdrażanych programów;
 32. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów podróży pracowników ministerstwa, biorących udział w pracach Rady UE i grup roboczych Rady UE.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:21 przez Paulina Czubak