Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Legislacyjny

 

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 04 90
Fax: +48 22 826 17 02

Informację sporządził/a: Artur Budziński


Do zadań Departamentu należy:

 1. zapewnienie zgodności przygotowywanych w ministerstwie projektów aktów prawnych z obowiązującym w RP systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, a także koordynowanie procesu ich uzgadniania;
 2. koordynacja opracowywania projektów stanowisk:
  1. rządu wobec przekazanych ministrowi przez Prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów aktów ustawodawczych,
  2. ministra wobec przekazanych ministrowi na etapie uzgodnień międzyresortowych, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;
 3. koordynowanie prac w zakresie przygotowywania dla kierownictwa ministerstwa opinii oraz notatek dotyczących projektów aktów prawnych właściwych dla obszaru działania ministra, rozpatrywanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitet do Spraw Ekonomicznych, Komitet Społeczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Radę Ministrów oraz komisje sejmowe i senackie;
 4. nadzorowanie terminowości opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości ministra oraz stanowisk, o których mowa w pkt 2;
 5. sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie członków kierownictwa ministerstwa, w zakresie odpowiadającym właściwości działania departamentu;
 6. opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów umów międzynarodowych oraz projektów aktów normatywnych organizacji międzynarodowych;
 7. koordynowanie procesu uzgadniania projektów stanowisk ministra wobec dokumentów w postępowaniach prowadzonych w związku z naruszeniem art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE;
 8. sporządzanie projektów planów prac legislacyjnych na podstawie wniosków komórek organizacyjnych ministerstwa;
 9. prowadzenie dziennika urzędowego ministra;
 10. umieszczanie w systemie Rządowego Procesu Legislacyjnego projektów aktów normatywnych należących do właściwości ministra;
 11. przekazywanie do zamieszczenia w BIP aktualnych wersji projektów aktów normatywnych należących do właściwości ministra;
 12. koordynowanie działań w zakresie postępowań związanych z wystąpieniami kierowanymi do ministra w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa;
 13. przedkładanie do podpisu elektronicznego ministrowi oraz przekazywanie do Rządowego Centrum Legislacji w wersji elektronicznej aktów normatywnych celem publikacji w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim;
 14. prowadzenie zbioru protokołów z posiedzeń Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów oraz Komitetu do Spraw Ekonomicznych;
 15. współudział w prowadzeniu Krajowego Systemu Notyfikacji Norm i Aktów Prawnych;
 16. aktualizacja bazy Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych w celu poinformowania Komisji Europejskiej o stopniu wdrożenia prawa UE do polskiego porządku prawnego;
 17. przygotowywanie materiałów i współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 18. koordynowanie przygotowywania materiałów i współpraca z Zespołem do spraw Programowania prac Rządu;
 19. koordynowanie spraw z zakresu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Ostatnia aktualizacja - 15.12.2023 o godz. 14:46 przez Paulina Czubak