Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych

Dyrektor: Karol Zgódka

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 82 93 130

Informację sporządził/a: Agnieszka Kozik


Do zadań Departamentu należy:

 1. inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa medialnego i sektorów kreatywnych;
 2. analiza regulacji krajowych i europejskich w zakresie działalności mediów, w tym mediów publicznych oraz sektorów kreatywnych, a także przygotowywanie projektów aktów prawnych w tym zakresie;
 3. sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie właściwości departamentu;
 4. interpretacja przepisów prawa w zakresie właściwości departamentu;
 5. monitorowanie rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w zakresie regulacji dotyczących mediów oraz sektorów kreatywnych, a także przygotowywanie odpowiednich analiz, opinii i informacji na ten temat;
 6. obsługa merytoryczna grup roboczych Rady UE w zakresie właściwości departamentu;
 7. obsługa merytoryczna grup roboczych i komitetów Komisji Europejskiej w zakresie właściwości departamentu;
 8. przygotowywanie materiałów na spotkania wielostronne ministrów kultury w zakresie właściwości departamentu;
 9. opiniowanie dokumentów organizacji międzynarodowych, działających w dziedzinie prawa medialnego oraz sektorów kreatywnych;
 10. współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie właściwości departamentu;
 11. merytoryczne opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem ministra przedsięwzięć kulturalnych z zakresu prawa medialnego, sektorów kreatywnych oraz kultury cyfrowej;
 12. koordynacja działań związanych z udziałem resortu w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz przygotowywanie materiałów i współpraca z tym Komitetem;
 13. koordynacja działań z zakresu informatyzacji (w tym cyfryzacji), realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w szczególności w zakresie wymiany informacji, materiałów i dokumentów dotyczących tych działań;
 14. koordynacja zadań ministra w zakresie działań zrealizowanych lub podjętych przez ministerstwo w celu urzeczywistnienia uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 15. koordynacja zadań ministra w zakresie zapewniania dostępności kultury osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem zadań dotyczących dostępności urzędu realizowanych na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu;
 16. koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
 17. koordynowanie zadań z zakresu monitorowania projektów strategicznych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności obsługi systemu MonAliZa oraz udziału przedstawiciela ministerstwa w pracach Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych;
 18. opiniowanie dokumentów strategicznych, programów rozwoju oraz programów wieloletnich;
 19. prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z udziałem przedstawiciela ministerstwa w pracach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju;
 20. realizowanie zadań w zakresie badań statystycznych, analiz i opracowań dotyczących obszaru kultury oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Urzędem Statystycznym;
 21. planowanie i koordynowanie, we współpracy z właściwymi departamentami, realizacji zadań związanych ze wspieraniem, promocją, eksportem i rozwojem polskich sektorów kultury i kreatywnych;
 22. koordynacja i realizacja, we współpracy z właściwymi departamentami, zadań związanych z kulturą cyfrową, w tym: digitalizacją, przechowywaniem i upowszechnianiem cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego;
 23. koordynacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wszelkiej dyskryminacji;
 24. koordynowanie prac wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030;
 25. prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi spraw związanych z udziałem przedstawiciela ministerstwa w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego – organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:26 przez Paulina Czubak