Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor: Grzegorz Kłoczko

Dane kontaktowe:

Tel: +48 22 829 31 60
dnw@kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Olgierd Generowicz


Do zadań Departamentu należy:

 1. prowadzenie spraw w zakresie wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach, w szczególności w zakresie:
  1. wykonywania prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi,
  2. wykonywania czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności w odniesieniu do:
   • odwoływania i powoływania członków organów spółek, w tym występowania do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wyrażenie opinii w przedmiocie kandydata na członka organu nadzorczego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych,
   • sporządzania projektów pisemnej instrukcji do głosowania na walnym zgromadzeniu (WZ) lub zgromadzeniu wspólników (ZW),
   • zatwierdzania sprawozdań finansowych,
   • zatwierdzania sprawozdań zarządów z działalności spółek,
   • przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach udzielenia lub nieudzielenia absolutorium członkom organów spółek,
   • przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
   • przygotowania projektów uchwał WZ albo ZW w sprawach wniosków zarządu spółek kierowanych do WZ lub ZW,
   • podwyższania lub obniżenia kapitału zakładowego,
   • użycia kapitałów zapasowego i rezerwowego,
   • umarzania akcji lub udziałów,
   • podziału, łączenia lub przekształcania spółek na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052),
   • zapewnienia wprowadzenia do statutów/umów spółek postanowień wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
   • żądania zwołania lub zwołanie WZ albo ZW i umieszczanie określonych spraw w porządku obrad,
   • składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczeń woli o objęciu akcji,
  3. monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, w tym monitorowania przesyłania przez spółki informacji okresowych,
  4. prowadzenia procesów udzielania i monitorowania wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa spółce Skarbu Państwa Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 2. zapewnienie wdrożenia określonych przez Prezesa Rady Ministrów:
  1.  zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi kieruje się Skarb Państwa, jako akcjonariusz lub wspólnik w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów,
  2.  dobrych praktyk, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowanych do spółek Skarbu Państwa;
 3. bieżąca współpraca z przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych;
 4. przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji w zakresie akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w zakresie należącym do ministra we współpracy z komórką organizacyjną ministerstwa właściwą w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej finansowych aktywów trwałych ministerstwa;
 5. udzielanie informacji, na wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek w zakresie zadań ARP S.A.;
 6. podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), wymogów, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 7. przygotowywanie projektów opinii – w zakresie należącym do ministra - związanej z wystąpieniem przez spółkę oraz przedsiębiorcę, wobec którego spółka jest podmiotem dominującym, o udzielenie pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji na warunkach określonych w art. 56 ust. 4d1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2022 r. poz. 318);
 8. sporządzanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów;
 9. wykonywanie zadań z zakresu zbywania akcji lub udziałów Skarbu Państwa wobec nadzorowanych podmiotów w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 10. prowadzenie spraw związanych z rocznymi sprawozdaniami spółek wymaganymi ustawą z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 2205);
 11. udzielanie informacji o nadzorowanych spółkach dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 12. przygotowywanie wytycznych dla spółek sporządzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz wskazówek dla rad nadzorczych i zarządów w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami;
 13. przygotowanie informacji o spółkach z udziałem Skarbu Państwa do publikacji na stronie BIP, w tym wytycznych i wskazówek dla rad nadzorczych i zarządów;
 14. przygotowanie ogłoszeń spółek z udziałem Skarbu Państwa o zbywaniu aktywów trwałych do publikacji na stronie BIP;
 15. opiniowanie pod względem formalno-prawnym spraw związanych z wykonywaniem zadań ministra lub ministerstwa wynikających z przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie właściwości departamentu.
Ostatnia aktualizacja - 25.07.2023 o godz. 08:24 przez Paulina Czubak