Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Departament Szkolnictwa Artystycznego

Dyrektor: Agnieszka Hejduk-Domańska

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 829 31 90
dsa@kultura(dot)gov(dot)pl

Informację sporządził/a: Bożena Kluszczyńska


Do zadań Departamentu należy:

 1. organizowanie sieci prowadzonych przez ministra: szkół artystycznych, a także placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, zwanych łącznie w dalszej części paragrafu „placówkami systemu oświaty”;
 2. zadania dotyczące zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne, a także osoby fizyczne;
 3. prowadzenie wykazu publicznych szkół artystycznych, placówek systemu oświaty i placówek artystycznych oraz nadzór nad prowadzeniem ewidencji artystycznych szkół niepublicznych oraz nadawanie uprawnień publicznej szkoły artystycznej szkołom niepublicznym;
 4. wypełnianie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem publicznych szkół artystycznych i placówek systemu oświatowy, dla których organem prowadzącym jest minister, w tym realizowanie spraw dotyczących nauczycieli szkół artystycznych;
 5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, dla których organem prowadzącym jest minister;
 6. prowadzenie, w imieniu Ministerstwa, spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajmowanych przez publiczne szkoły artystyczne i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest minister oraz zajmowanych przez uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra;
 7. realizacja we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej zadań związanych ze sprawowaniem przez ministra nadzoru pedagogicznego nad szkołami artystycznymi, placówkami systemu oświaty i placówkami artystycznymi;
 8. przygotowywanie wykonawczych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i organizacji szkolnictwa artystycznego;
 9. obsługa odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze dla nauczycieli szkół artystycznych;
 10. obsługa Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego;
 11. realizacja zadań związanych z przekazywaniem danych do systemu informacji oświatowej, w tym weryfikacja danych przekazywanych przez szkoły;
 12. organizacja, współorganizacja lub realizacja zadań związanych z obsługą międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć dla szkolnictwa artystycznego;
 13. koordynowanie zadań programowych dotyczących kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa artystycznego oraz współpracy z zagranicą;
 14. prowadzenie spraw z zakresu uznawania na podstawie umów międzynarodowych równoważności świadectw i dyplomów wydanych przez zagraniczne szkoły i uczelnie artystyczne oraz uwierzytelniania świadectw i dyplomów polskich szkół artystycznych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą;
 15. promocja w kraju i za granicą najzdolniejszych uczniów szkół artystycznych i studentów uczelni artystycznych;
 16. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów za osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia w nauce;
 17. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród, odznaczeń i tytułów honorowych dla nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli akademickich uczelni artystycznych oraz osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w tworzenie oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży;
 18. finansowanie szkół i uczelni artystycznych, badanie potrzeb w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 19. planowanie i podział środków budżetowych dla uczelni artystycznych, ocena ich wykorzystania oraz sprawozdawczość ekonomiczno-finansowa;
 20. nadzór nad zgodnością działań uczelni artystycznych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;
 21. dokonywanie kontroli uczelni artystycznych pod względem zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a także prawidłowości wydatkowania środków publicznych; przedmiotem kontroli może być również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego;
 22. realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów ministra cudzoziemcom na studia i inne formy kształcenia w uczelniach artystycznych, a także dotyczących wymiany stypendialnej w zakresie wyższego szkolnictwa artystycznego wynikającej z realizacji umów międzynarodowych;
 23. koordynacja zadań wynikających z uczestnictwa uczelni artystycznych w Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej (Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS);
 24. organizacja w Polsce międzynarodowych przesłuchań do European Union Youth Orchestra (EUYO);
 25. podejmowanie inicjatyw służących dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, w tym opartych na nowoczesnych technologiach;
 26. współpraca w zakresie ochrony i promocji języka polskiego z Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
 27. prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z popularyzacją i ochroną języka polskiego, w tym aktów prawnych związanych z tym obszarem;
 28. współpraca z Polską Radą Języka Migowego w promocji polskiego języka migowego;
 29. inicjowanie, koordynacja i realizacja programów resortowych w zakresie infrastruktury kultury, infrastruktury szkolnictwa artystycznego, edukacji artystycznej oraz wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży;
 30. wypełnianie zadań związanych z kształceniem w zawodach nieartystycznych dla potrzeb instytucji kultury;
 31. koordynacja zadań ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Ostatnia aktualizacja - 03.06.2024 o godz. 06:18 przez Paulina Czubak