Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Program prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego marzec - czerwiec 2006

Lp. Tytuł Informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Istota projektu Departament/ Biuro odpowiedzialne za merytoryczny przebieg procesu legislacyjnego Terminy realizacji prac
Ustawy
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw Wykonanie prawa UE Implementacja dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej DPL
Ewa Ziemiszewska
Zastępca Dyrektora
Kwiecień 2006 r. - przedłożenie pod obrady RM
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych Wprowadzone "ustawa kompetencyjną" z dnia 29 lipca 2005 r. zmiany zdestabilizowały funkcjonowanie systemu sprawowania przez państwo opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi Przywrócenie dotychczasowego systemu opieki sprawowanej przez wojewodów w sytuacjach z samorządami lokalnymi DDN - współpraca z ROPWiM Franciszek Cemka Dyrektor Marzec 2006 r. - przedłożenie pod obrady RM
3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 24 stycznia 2006 r. uchylający z dniem 1 września 2006 r. art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Nowelizacja ustawy
w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń
za wykorzystywanie praw autorskich
i praw pokrewnych
DPL
Ewa Ziemiszewska Zastępca Dyrektora
Czerwiec 2006 r. - przedłożenie pod obrady RM
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych Obowiązujące przepisy stwarzają wątpliwości co do możliwości działania archiwów wyodrębnionych w ministerstwach oraz w organach podległych i nadzorowanych przez niektórych ministrów Główny cel- zmiana niektórych przepisów dotyczących archiwów wyodrębnionych.
DDN- współpraca z NDAP
Czerwiec - przedłożenie pod obrady RM
Rozporządzenia
5. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Zakończenie przez PISF rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, złożonych pod rządem starej ustawy o kinematografii do likwidowanych obecnie agencji filmowych Dopuszczenie możliwości rozpatrywania wniosków według starych przepisów DFiMA Juliusz Braun Dyrektor Marzec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
6. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Wprowadzenie do zasad udzielania pomocy publicznej poprawek wymaganych przez Komisję Europejską i zgłoszonych w procedurze notyfikacyjnej Zmiany procentowych wielkości dofinansowania, ograniczenie możliwości terytorializacji DFiMA Juliusz Braun Dyrektor Kwiecień 2006 r. - przewidywany termin publikacji
7. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości Wydanie rozporządzenia spowodowane jest wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2104) stanowiącej podst. Pr. do jego wydania, rozrządzenia wydane na podst. wcześniej obowiązującej ustawy zachowują moc nie dłużej niż do 30 czerwca 2006 r. Projekt rozporządzenia określa zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości, utworzonego ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) DPL
Ewa Ziemiszewska Zastępca Dyrektora
Kwiecień 2006 r. - przewidywany termin publikacji
8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika Wykonanie prawa UE. Nastąpiła konieczność zastąpienia dotychczasowych rozporządzeń dotyczących zawodów regulowanych nowymi rozporządzeniami. Przepisy rozporządzeń będą stosowane wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub też państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ubiegających się o uznanie posiadanych przez nich kwalifikacji do wykonywania w Polsce zawodów regulowanych w obszarze kultury Wydanie nowych rozporządzeń stało się konieczne w związku z wprowadzeniem przez ustawę horyzontalną, to jest ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), zmian w upoważnieniach zawartych w ustawie z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 ze zm.) DDN Franciszek Cemka Dyrektor Maj 2006 r. - przewidywany termin publikacji
9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu bibliotekarza Jw. Jw. DDN Franciszek Cemka Dyrektor Kwiecień 2006 r. - przewidywany termin publikacji
10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury Jw. Jw. DSPT Barbara Raczyńska Dyrektor Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa Jw. Jw. DOZ Dariusz Jankowski Zastępca Dyrektora Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo- wego w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji Realizacja delegacji zawartej w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, ze zm.) Ustanowienie zasad postępowania ze szczególnym rodzajem materiałów archiwalnych, jakim są materiały tworzące zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji DDN - współpraca z NDAP Franciszek Cemka Dyrektor Maj/ czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych Zapewnienie zgodności z projektowanym rozporządzeniem MKiDN w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej Umożliwienie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych stanowiących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji DDN - współpraca z NDAP Franciszek Cemka Dyrektor Maj/ czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
14. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Dostosowanie do przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Główny cel realizacji- powinien zostać wprowadzony druk aneksu świadectwa maturalnego (wydawanego przez OKE) umożliwiający poprawianie wyników matury zewnętrznej - analogicznie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki DSA Maksymilian Celeda Dyrektor Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
15. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dostosowanie do przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Główny cel realizacji - ujednolicenie terminu zakończenia roku szkolnego DSA Maksymilian Celeda Dyrektor Maj 2006 r. - przewidywany termin publikacji
16. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dostosowanie do przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Główny cel realizacji - wprowadzenie zapisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i egzaminów maturalnych, które zostały wprowadzone w analogicznym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki; jedyny wyjątek stanowiłby brak wykreślenia przedmiotów artystycznych DSA Maksymilian Celeda Dyrektor Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
17. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury Wydanie rozporządzenia spowodowane jest wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2104) stanowiącej podstawę prawną do jego wydania, rozrządzenia wydane na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy zachowują moc nie dłużej niż do 30 czerwca 2006 Projekt rozporządzenia określa zasady gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury DE Wojciech Kwiatkowski Dyrektor Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
18. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej Nowa regulacja prawna w dziedzinie kinematografii oraz postęp techniczny, jaki dokonał się w dziedzinie produkcji filmowej w ciągu ostatnich 30 lat wymagają odpowiedniej zmiany stanu prawnego w zakresie BHP przy produkcji filmowej Dostosowanie zasad BHP w produkcji filmowej do obecnego stanu wiedzy i techniki. Obecna regulacja pochodzi z 1970 r. DFiMA Juliusz Braun Dyrektor Czerwiec 2006 r. - przewidywany termin publikacji
19. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. Nr 21, poz. 185) jest spowodowana licznymi reorganizacjami w instytucjach kultury, zarówno państwowych jak i samorządowych oraz potrzebą uzupełnienia załącznika w/w rozporządzenia o ważne obiekty dla dziedzictwa narodowego. Zmiany w tymże rozporządzeniu będą polegać na:
-skreśleniu w tabeli w części 9 "Województwo podkarpackie" punktu 30 "Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu";
- dodaniu w tabeli w części 7 "Województwo mazowieckie po punkcie 86 następujących punktów:"
87. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, wraz z obiektami:
- "Zamek Ostrogskich", przy ul. Okólnik 1 w Warszawie,
-"Dom Urodzenia Fryderyka Chopina" w Żelazowej Woli;
88. Instytut Adama Mickiewicza, wraz z obiektem:
- "Pałacyk Cukierników", przy ul. Mokotowskiej w Warszawie;
89. Instytut Teatralny, wraz z obiektem:
- przy Al. Ujazdowskie 45 w Warszawie;
90. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, wraz z obiektem:
- przy ul. Brzozowej 35.".
DPL Ewa Ziemiszewska Zastępca Dyrektora - w zakresie prac legislacyjnych + merytoryczne departamenty Maj 2006 r. - przewidywany termin publikacji
Ostatnia aktualizacja - 18.11.2011 o godz. 13:09 przez Administrator