Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Deregulacja

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ustawa w zakresie właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza zmiany w trzech ustawach:

 1.  ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2.  ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 3.  ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodówstanowi trzeci etap deregulacji, obejmujący zmiany w zakresie sposobu uzyskiwania uprawnień do wykonywania około 100 zawodów w tym: pracownika artystycznego, muzealnika, konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni. Jednocześnie wprowadza inne zmiany w szczególności:

 1. W odniesieniu do zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa przewiduje:
  1. uelastycznienie warunków zatrudnienia osób wykonujących w ramach stosunku pracy działalność artystyczną poprzez poddanie ogólnym regułom kodeksowym zasad ustalania wykazu stanowisk w instytucjach kultury oraz wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach pracy;
  2. wprowadza definicję legalną pracownika artystycznego i uniezależnienie nabycia tego statusu od miejsca zatrudnienia;
  3. korektę regulacji dotyczącej dodatkowego składnika wynagrodzenia dla pracownika artystycznego za używanie w pracy własnego instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu itp. poprzez uznanie, że nie jest to dodatkowe wynagrodzenie, ale zgodnie z linią orzeczniczą urzędów skarbowych ekwiwalent pieniężny;
  4. usprawnienia działania instytucji kultury poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących:
   1. powoływania dyrektorów (zapewnienie ciągłości wykonywania funkcji zarządczej w instytucjach kultury przez możliwość powierzenia na ściśle określony czas (nie dłuższy niż rok albo do końca sezonu artystycznego następującego po sezonie, w którym dyrektor został odwołany) i w szczególnych sytuacjach - pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury osobie ustalonej przez organizatora danej instytucji);
   2. obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego instytucji kultury (przepis służy zapewnieniu jednolitości postępowania kierowników jednostek oraz organizatorów przy podejmowaniu decyzji dotyczących zasad podziału wyniku finansowego i zatwierdzania sprawozdań - obecnie instytucja kultury tworzy jedynie fundusz instytucji kultury, a brak zasad podziału wyniku finansowego oraz określenia źródła pokrywania strat powoduje niejednolitość działań zarówno samych instytucji kultury jak również ich organizatorów).
   3. nieujawniania wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej albo danych osobowych podmiotu świadczącego usługi lub dostawy z zakresu działalności kulturalnej, związanych z posiadanymi prawami wyłącznymi wynikającymi z odrębnych przepisów, w przypadku zamawiania usług i dostaw o wartości poniżej progu unijnego (200.000 euro) oraz pod warunkiem, że wykonawca najpóźniej przed zawarciem umowy o usługę lub dostawę zastrzeże, że te informacje nie mogą być udostępniane.
 2. W odniesieniu do zmiany ustawy o muzeach, ustawa zakłada:
  1. wprowadzenie instytucji immunitetu muzealnego, który umożliwia w określonym czasie (nie dłuższym niż 12 miesięcy) i w określonych przypadkach zabezpieczenie przed konfiskatą wwiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej eksponatów wystawowych pochodzących z innych państw;
  2. wprowadzenie do ustawy przepisów definiujących „zawodową grupę muzealników” oraz „specjalistów zawodów dotyczących działalności muzealniczej”;
  3. obniżenie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w muzeach stanowisk przez zawodową grupę muzealników,
  4. rezygnację z określania wymagań kwalifikacyjnych na trzech stanowiskach należących do stanowisk zajmowanych przez specjalistów zawodów dotyczących działalności muzealniczej, tj. młodszego dokumentalisty, młodszego renowatora oraz przewodnika muzealnego (wymagania dotyczące pozostałych stanowisk zajmowanych przez ww. specjalistów bez zmian).
 3. W odniesieniu do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,ustawa zakłada: zapewnienie możliwość kierowania działaniami przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jak też samodzielnego prowadzenia tych działań osobom posiadającym określone wykształcenie lub określone doświadczenie zawodowe. Przewiduje ułatwienie dostępu do prowadzenia tego rodzaju działań przez zmniejszenie długości wymaganego doświadczenia zawodowego, jak też możliwość nabycia go przez podejmowanie działań nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wprowadzone ustawą deregulującą zmiany dotyczą przede wszystkim skrócenia długości wymaganego doświadczenia zawodowego, jakie muszą posiadać osoby kierujące działaniami przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo samodzielnie te działania prowadzące.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Akty wykonawcze do ustawy deregulacyjnej pozostające we właściwości MKiDN:

 1. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
 2. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzoru karty ewidencyjnej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
 3. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.
 5. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury - podpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 14 października 2015 r. i przekazane do podpisu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz akty

Informację sporządził/a: Paulina Kwiatkowska

Ostatnia aktualizacja - 15.10.2015 o godz. 10:32 przez Administrator