Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Informacja przekazywana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie jako administratora z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Węglewski, kontakt pod adresem administratora wskazanym w punkcie 1 lub adresem poczty elektronicznej   IOD@kultura(dot)gov(dot)pl   
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w szczególności, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję lub korzystających z innych form kontaktu z urzędem. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych również w innych celach, jednak wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 Rozporządzenia i na podstawie art. 6 Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z realizacji prawa obowiązującego w Unii Europejskiej lub z umów międzynarodowych.
 6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz zgodnie z długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych urzędu obsługującego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tworzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo to podlega ograniczeniu w przypadku żądania kopii danych, której udostępnienie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów danych,
 • w przypadku udostępniania danych osobowych przechowywanych w zasobie archiwum zakładowego prawo to podlega ograniczeniu i następuje w zakresie, w jakim dane podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych,
 1. żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo to w przypadku żądania uzupełnienia danych jest ograniczane przez cele przetwarzania danych,
 1. usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 Rozporządzenia.
  Prawo do bycia zapomnianym jest ograniczone w zakresie:
 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do bycia zapomnianym, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia
 • prawo to jest ograniczone poprzez konieczność wykazania przez wnioskującego swojej szczególnej sytuacji oraz w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 1. żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia
 • prawo to jest ograniczone do przypadków, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby lub dla realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą. Prawo to przysługuje również w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Korzystanie z tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. W urzędzie obsługującym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co do zasady nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane, automatyczne podejmowanie decyzji może być zastosowane jedynie szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
Ostatnia aktualizacja - 21.03.2022 o godz. 14:12 przez Paulina Czubak