Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Konkurs o stypendia

20.07.2018

Konkurs o stypendia z programu „Gaude Polonia” na 2019 rok

Stypendia w ramach programu „Gaude Polonia” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów, dostępnego pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku.

Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł. brutto miesięcznie.

 

Dziedziny:

a)      film,

b)      fotografia,

c)      historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,

d)      konserwacja dzieł sztuki,

e)      literatura/przekład,

f)       muzealnictwo,

g)      muzyka,

h)      sztuki wizualne,

i)       teatr

 

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Gaude Polonia” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

 

Instytut Polski

ul. Wołodarskiego 6

220030 Mińsk

Białoruś

 

Instytut Polski w Kijowie

ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17

01-030 Kijów

Ukraina

 

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13                                

01-231 Warszawa

 

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie.

Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. +48-22-350-95-30, e-mail: bberdychowska@nck(dot)pl.

 

Warunki udziału w konkursie:

- obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy,

- wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia),

- wykształcenie wyższe,

- dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie,

- projekt stypendialny.

O stypendium może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej, która w terminie do 15 października 2018 roku złoży wniosek opisujący koncepcję projektu stypendialnego (autorski projekt twórczy w dziedzinie filmu, fotografii, konserwacji dzieł sztuki, literatury/przekładu, muzealnictwa, muzyki, sztuk wizualnych, teatru, a także historii i krytyki filmu, muzyki, sztuki, teatru) w Instytucie Polskim w Kijowie/Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, do którego zostaną dołączone wymagane załączniki (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie konkursu).

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 15 grudnia 2018 roku, ale nie późniejszym niż 31 grudnia 2018 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik do ogłoszenia o konkursie: Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu:  Wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium

Załącznik nr 2 do regulaminu:  Wzór formularza rekomendacji

Załącznik nr 3 do regulaminu:  Wzór umowy stypendialnej

Załącznik nr 4 do regulaminu:  Regulamin pracy Komisji

Informację sporządził/a: Anna Szybczyńskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.08.2018 o godz. 15:25 przez Krzysztof Krukowski