Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II

16.03.2020

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Przedmiotem konkursu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami -na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
h) twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

a) animacja i edukacja kulturalna,
b) zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a) półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.;
b) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.
Wysokość stypendium wynosi 3 500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2 905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 16 kwietnia 2020 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na rok 2020/II. Formularz umożliwia dołączenie portfolio w formie przygotowanych wcześniej plików!

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 16 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2020 r.:

1) do godz. 16:00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa KiDN nośnika elektronicznego z portfolio, przy wyborze opcji w elektronicznym formularzu załączania portfolio drogą tradycyjną;
2) do godz. 23:59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa KiDN nośnika elektronicznego z portfolio, przy wyborze opcji w Elektronicznym Formularzu: przekazanie portfolio drogą tradycyjną. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

1) w czasie trwania konkursu jest uczniem lub jest studentem bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
2) w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
3) w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska”, „Gaude Polonia”;
4) realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
5) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11 oraz z 2018 r. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 13).Stypendiaprzyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

 

W przypadku wyboru opcji załączania portfolio drogą tradycyjną, nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio  (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia 2020/II oraz podaniem nazwy dziedziny i numeru EBOI wniosku

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:
 

pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl 


(22) 42 10 578
(22) 42 10 332

Informację sporządził/a: Dorota Prackapowrót
Ostatnia aktualizacja - 16.03.2020 o godz. 14:57 przez Jan Jabłoński