Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Rekrutacja

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MKiDN ORAZ ICH WYNIKACH
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w MKiDN można znaleźć w internetowym Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/. Pod podanym adresem publikowane są ogłoszenia o wakatach m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Informacje o wynikach powyższych naborów można znaleźć pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow
 

Nabór na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Nabór na stanowisko zastępcyNaczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza nabór na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 1. Nazwa i adres urzędu:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D, 02-517 Warszawa

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

 1. Nazwa stanowiska:

Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Stanowisko może zajmować osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kompetencje kierownicze,
 5. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Naczelnego   Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

Osoba ta ponadto powinna posiadać:

 1. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub archiwach państwowych

 lub

stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk związanych
z działalnością archiwów

 lub

tytuł naukowy w zakresie nauk związanych z działalnością archiwów.

 

 1. Zakreszadań wykonywanych na stanowisku:

W szczególności ogólny nadzór nad zadaniami z zakresumetodyki archiwalnej i działalności naukowej.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. cv i list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia naboru,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub archiwach państwowych lub kopie dokumentów potwierdzających posiadane stopnie lub tytuły naukowe, zgodnie z wymaganiami w ust. 4 pkt 6).
 10. kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
 1. Kandydaci na stanowisko muszą przygotować i złożyć pracę pisemną: „Miejsce i perspektywa opracowania zasobu w archiwum państwowym w dobie systemów teleinformatycznych”.

Maksymalna objętość pracy: nie więcej niż 12 stron standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie).

W celu zapewnienia bezstronności i anonimowości przy ocenie prac, pracę pisemną należy oznaczyć jedynie hasłem na stronie tytułowej. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną w widocznym miejscu hasłem, zawierającą imię i nazwisko autora. Pracę wraz z kopertą zawierającą dane autora należy złożyć w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Praca pisemna – nabór na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty oraz pracę pisemną, określone w ust. 6 i 7 należy dostarczyć do:

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

ul. Rakowiecka 2 D

02-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nabór ZNDAP”

w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r.

    Decyduje data wpływu dokumentów do organizatora naboru.

 1. Informacja o metodach i technikach przeprowadzenia naboru:
 2. etap I – weryfikacja wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
 3. etap II - ocena prac pisemnych złożonych przez kandydatów, spełniających wymagania formalne. Podpisane hasłami koperty zawierające dane autora, zostaną otwarte po dokonaniu oceny prac przez zespół przeprowadzający nabór.
 4. etap III - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu dokonanie oceny doświadczenia zawodowego kandydata oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku (pytania mogą dotyczyć również złożonej pracy, o której mowa w ust. 7),
 5. ocena kompetencji kierowniczych.
 1. Inne informacje:

Oferty otrzymane po  terminie nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Osoba wyłoniona w drodze naboru na kandydata na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem  1 sierpnia 1972 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 22 56-54-624.

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-517 w Warszawie.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danychmożna się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wysyłając informację na adres e-mail: iod@archiwa(dot)gov(dot)pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z nawiązanego stosunku pracy bądź bezpośrednio przed jego nawiązaniem.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie minimum jednego z poniższych warunków:
 5. za zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. gdy jest niezbędne do wykonania umowy, bądź do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 8. gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych (takich jak stan zdrowia) odbywa się gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osoby, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).Podanie danych osobowych jest wymagane za podstawie przepisów prawa:
 10. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.);
 11. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019 poz. 300 z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2019 poz. 1352 z późn. zm.).
 13. Dane osobowe mogą być udostępniane:
 14. upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom, w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków;
 15. podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz medycyna pracy;
 16. podmiotom zewnętrznym na podstawie otrzymanej od osoby, której dane dotyczą, zgody;
 17. osobom bliskim na podstawie upoważnienia osoby, której dane dotyczą;
 18. instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 19. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 20. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania danych osobowych.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 21. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
 23. Dane udostępnione przez nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji tzw. profilowaniu.

Oświadczeniepowrót
Ostatnia aktualizacja - 12.12.2019 o godz. 14:35 przez Jan Jabłoński