Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

27.03.2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:
  1. Co najmniej 5-letnią udokumentowaną działalność merytoryczną lub artystyczną w sferze kultury lub co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
  2. Wykształcenie wyższe;
  3. Znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
  4. Stan zdrowia pozwalający na sprawowanie funkcji dyrektora teatru;
  5. Niekaralność w zakresie określonym w § 4 pkt 9,10 Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie;
 2. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:
  1. Udokumentowaną współpracę artystyczną na forum międzynarodowym;
  2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury.
 3. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
  1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie;
  2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Teatrem w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji w perspektywie pięciu sezonów artystycznych (do 10 stron A4). W ramach koncepcji możliwe jest także przedstawienie osoby kandydata na zastępcę dyrektora ds. artystycznych, którą kandydat będzie rekomendował na tę funkcję w razie powołania na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie;
  3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;
  4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  5. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnią działalność merytoryczną lub artystyczną w sferze kultury lub co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych (oryginały zaświadczeń lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, umów cywilno-prawnych). Fakultatywnie: dokumenty potwierdzające współpracę artystyczną o wymiarze międzynarodowym (oryginały zaświadczeń lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, umów cywilno-prawnych);
  6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o posiadanych stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
  7. Oświadczenie kandydata o znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
  11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.) na potrzeby postępowania konkursowego;
  12. Nośnik elektroniczny (pendrive, CD, DVD) zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt 1-2 powyżej;
  13. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;
  14. Adres do korespondencji elektronicznej.
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Narodowy Stary Teatr NIE OTWIERAĆ” na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać – adres jak wyżej – w terminie do dnia 27 kwietnia 2017r. godz.16:00.
 5. Informacje o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej znajdują się na stronie MKiDN, dodatkowych informacji udziela Departament Narodowych Instytucji Kultury, tel. (22) 42-10-331 lub 333; e-mail: dik@mkidn(dot)gov(dot)pl
 6. Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.
 7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Do pobrania pliki:

Informację sporządził/a: Bożena Sawickapowrót
Ostatnia aktualizacja - 24.03.2017 o godz. 14:39 przez Administrator