Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

15.06.2018

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Plac Defilad 1, lok. 701

00-901 Warszawa

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane muzyczne, artystyczne lub humanistyczne, (atutem będą dodatkowe kompetencje z zakresu ekonomii, prawa lub zarządzania);
 2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe;
 3. Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty publiczne o profilu muzycznym);
 4. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć artystycznych o randze międzynarodowej, wsparte międzynarodowymi kontaktami;
 5. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury
  i finansów publicznych;
 6. Umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 7. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego), a w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;
 8. Stan zdrowia pozwalający na sprawowanie funkcji dyrektora instytucji kultury;
 9. Niekaralność w zakresie określonym w § 4 pkt 8, 9 postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w Warszawie .

II. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w Warszawie;
 2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Orkiestrą w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji narodowej w perspektywie pięciu sezonów artystycznych (do 10 stron A4);
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, w tym ewentualne rekomendacje;
 5. Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (odpisy lub kopie zaświadczeń lub świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. Odpisy lub kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o posiadanych stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na sprawowanie funkcji dyrektora instytucji kultury;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 11311, z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1000, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
 11. Adres do korespondencji elektronicznej;
 12. Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

III. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS – Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus. NIE OTWIERAĆ”  na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, adres jak wyżej, w terminie do 23 lipca 2018 roku, do godziny 16.15 (decyduje data wpływu do Ministerstwa).

 1. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych  Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus  udziela Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,  tel. (22) 5515590; e-mail: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl.
 2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu ich złożenia.
 3. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.             

Informację sporządził/a: Daniel Rewerspowrót
Ostatnia aktualizacja - 15.06.2018 o godz. 14:18 przez Krzysztof Krukowski