Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie

22.10.2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać następujące kwalifikacje:
  1. Wykształcenie wyższe; preferowane humanistyczne lub artystyczne.
  2. Co najmniej 5-letnią udokumentowaną działalność w sferze kultury ze szczególnym uwzględnieniem działalności w obszarze teatru lub co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną.
  3. Znajomość współczesnego polskiego życia teatralnego.
  4. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającymna prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji; pożądana znajomość innych języków obcych.
  5. Stan zdrowia pozwalający na sprawowanie funkcji dyrektora teatru.
  6. Niekaralność w zakresie określonym w § 4 pkt. 9, 10 Postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2018 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (dalej: Instytut Teatralny).
 2. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:
  1. Udokumentowaną współpracę w dziedzinie teatru na forum międzynarodowym.
  2. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz wiedzę z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 3. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
  1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego.
  2. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Instytutem Teatralnym w perspektywie lat 2019–2023 (do 10 stron A4) w aspekcie zarządzania Instytutem i kształtowania programu Instytutu.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
  5. Dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnią działalność w sferze kultury ze szczególnym uwzględnieniem działalności w obszarze teatru lub co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną, w szczególności:
   1. w przypadku prowadzenia działalności w ramach stosunku pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub umowy o pracę,
   2. w przypadku prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej – wydruk zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich umów i potwierdzenie ich wykonania,
   3. w przypadku prowadzenia działalności na podstawie umów cywilnoprawnych – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich umów zlecenia lub umów o dzieło i potwierdzenie ich wykonania,
   4. w przypadku prowadzenia działalności w ramach własnych osób prawnych lub jako zarządzający osób prawnych – odpowiednia informacja z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich umów w zakresie realizacji przez taką osobę prawną projektów w sferze kultury i zaangażowania kandydata w te projekty oraz potwierdzenie ich wykonania.
  6. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
   o posiadanych stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach.
  7. Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji.
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
  9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1458) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
  11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) na potrzeby postępowania konkursowego;
  12. Nośnik elektroniczny (CD, DVD) zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt 1-2 powyżej.
  13. Adres do korespondencji elektronicznej.
 4. Wnioski składane przez kandydatów mogą ponadto zawierać:
  1. Dokumenty potwierdzające współpracę w dziedzinie teatru o wymiarze międzynarodowym (oryginały zaświadczeń lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, umów cywilno-prawnych) lub inne zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach.
  2. Opinie lub rekomendacje.
 5. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS – INSTYTUT TEATRALNY „NIE OTWIERAĆ” na adres: Ministerstwo Kultury
   i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, Biuro Kadr i Szkolenia lub składać – adres jak wyżej – w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do biura podawczego MKiDN).
 6. Informacje o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Instytutu znajdują się na stronie MKiDN http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ogloszenia-i-zawiadomienia.php, dodatkowych informacji udziela Departament Narodowych Instytucji Kultury, tel. (22) 42-10-331 lub 333; e-mail: dik@mkidn(dot)gov(dot)pl.
 7. Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.
 8. Ewentualna korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

1. Postanowienie Ministra KiDN z dnia 16 października 2018 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego;

2. Regulamin pracy komisji konkursowej;

3. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych InstytutuTeatralnego.powrót
Ostatnia aktualizacja - 22.10.2018 o godz. 08:34 przez Izabela Jaworska