Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

27.02.2019

OGŁOSZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

 

I.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących kryteriów:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) znajomość problematyki historii i kultury Żydów polskich;

3) doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury oraz współczesnego wystawiennictwa;

4) 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną;

5) doświadczenie we współpracy międzynarodowej;

6) biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

7) nienaganna opinia.

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Historii Żydów Polskich Polin;

2) znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury;

3) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;  

4) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum;

5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

6) znajomość drugiego języka obcego (np. hebrajski).

III. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin;

2. Autorski program działania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin na lata 2019 – 2022 o objętości maksymalnej do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, zawierający między innymi:

1) nawiązanie do misji i celów strategicznych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin;

2) nawiązanie do struktury organizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin;

3) plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

4) plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;

5) koncepcja gospodarowania zbiorami Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w ramach wystawy głównej i wystaw czasowych;

6) koncepcja współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności zajmującymi się sprawami problematyki historii i kultury Żydów polskich.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.

5.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje oraz znajomość języka obcego (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa).

6. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną(świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, itp.).

7. Trzy rekomendacje od osób związanych ze środowiskiem kultury lub reprezentujących jedną z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, wystawione dla kandydata w związku z jego udziałem w postępowaniu konkursowym.

8.Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie.

9.Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

10. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno – skarbowe.

12. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1458, z późn.zm.).

13. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn.zm.) na potrzeby postępowania konkursowego.

14.Nośnik elektroniczny (CD, DVD) zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej.

15. Adres do korespondencji elektronicznej.

 

IV. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kopie dokumentów wymienionych w III pkt 5 i 6 kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

V.Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS – MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN -„NIE OTWIERAĆ” na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Dziedzictwa Kulturowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

albo składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – adres jak wyżej – w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu oblicza się na zasadach określonych w art. 57 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

VI. Informacje o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Historii Żydów Polskich Polin udziela Departament Dziedzictwa Kulturowego, tel. (22) 42-10-450; e- mail: ddk@mkidn(dot)gov(dot)pl

VII. Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

VIII. Ewentualna korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.


 

Informację sporządził/a: Anna Stebelska-Tomaszewskapowrót
Ostatnia aktualizacja - 27.02.2019 o godz. 07:50 przez Jan Jabłoński