Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o Konkursie

20.08.2014

Stypendia w ramach programu „Młoda Polska” przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 roku poz. 612) dostępne pod adresem:  www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

 1. film,
 2. fotografia,
 3. literatura,
 4. muzyka,
 5. sztuki wizualne,
 6. taniec,
 7. teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2015 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Nabór wniosków trwa do 31 października 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu „Młoda Polska” należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego. Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD z nagraniami lub port folio z pracami kandydata.
Warunki udziału w konkursie:

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

 1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
 2. będące polskimi obywatelami,
 3. urodzone nie wcześniej niż w 1979 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

 1. wystąpiła z wnioskiem o stypendium Ministra dla uczniów szkół artystycznych za osiągnięcia artystyczne przyznawane uczniom szkół i uczelni artystycznych;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 4. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 5. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2015 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. 22-21-00-123, e-mail: arakowska@nck(dot)pl

Dokumenty do pobrania:

Informację sporządził/a: Agnieszka Czerniakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 20.08.2014 o godz. 11:35 przez Administrator