Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o Konkursie

11.09.2014

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów(Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,
Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
 2. półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.;
 3. półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 13 października 2014r., złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury), sporządzony, zgodnie z treścią załączonych do ogłoszenia Instrukcji, w Elektronicznej Aplikacji (dostępnej w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), oraz dostarczy (osobiście bądź pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji , do którego został dołączony nośnik elektroniczny, zawierający portfolio Wnioskodawcy, (przygotowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie konkursu). Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 11 września do 13 października 2014r.

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014r. 2014r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012r. poz. 572 z późn. zm bez względu na kierunek i tryb kształcenia, w trakcie składania wniosku i/lub w trakcie realizacji stypendium;
 2. w trakcie składania wniosku i/lub w trakcie realizacji stypendium kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”) lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. (poz. 12), w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2014r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, wzór formularza rekomendacji stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Formularz elektronicznej aplikacji znajduje się w systemie EBOI. Link do formularza: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacja konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie złożenia aplikacji oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2015 r.
Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

Konsultacje w siedzibie MKiDN:
Przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.
Dodatkowo w okresie od 11 września 2014r. do 25 września 2014r., przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN, zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym, podczas dyżurów konsultacyjnych prowadzonych w MKiDN. Warunkiem weryfikacji wniosku jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail - stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • Problem wymagający wyjaśnienia:
 • Preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku):

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informację sporządził/a: Magdalena Paluch-Wojtaspowrót
Ostatnia aktualizacja - 08.10.2014 o godz. 06:00 przez Administrator