Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

04.09.2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.  

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia Wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty  do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu: Wzór umowy stypendialnej

Załącznik nr 1 do umowy: Wzór formularza sprawozdania z realizacji stypendium

Załącznik nr 2 do regulaminu: Karta oceny

Załącznik nr 3 do regulaminu: Definicje dziedzin

Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Instrukcja Krok po Kroku od założenia konta do złożenia i wysłania Wniosku

Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Instrukcja wypełnienia Elektronicznego Formularza

Załącznik nr 4: Wzór Potwierdzenia Złożenia Wniosku

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

a)      literatura,

b)     sztuki wizualne,

c)      muzyka,

d)     taniec,

e)     teatr,

f)       film,

g)      opieka nad zabytkami,

h)     twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

a)       animacja i edukacja kulturalna,

b)       zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

a)   roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;  

b)   półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.;

c)    półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.;

d) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 3 października 2017 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2018 r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu  ¹ wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

  •  nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB;

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się  w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Wniosku, który został wypełniony i przesłany za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie EBOI.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 4 września 2017 r. do 3 października 2017 r.

Termin składania wniosków upływa 3 października 2017 r.:

1)     do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;

2)     do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

1)     w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm ² bez względu na kierunek i tryb kształcenia;

2)     w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;

3)     w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w  programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”, oraz stypendia przyznane w „Konkursie stypendialnym na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski”);

4)     realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;

5)     została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz 2017 r. poz. 11). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 29 grudnia 2017  r.   

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności  z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie Złożenia Wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Mecenatu Państwa

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2018 r. oraz podaniem nazwy dziedziny

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się  z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

(22) 41 88 326; (22) 41 88 328.

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

¹ Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

² Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub  jednolitych studiach  magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

 

 

 

Informację sporządził/a: Dorota Prackapowrót
Ostatnia aktualizacja - 06.09.2017 o godz. 10:14 przez Marcin Majewski