Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

20.09.2017


Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja
2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych
stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem:
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.


Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w
imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe
Centrum Kultury (zwane dalej NCK).


Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym,
zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego
projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:


a) film,
b) fotografia,
c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),
d) muzyka,
e) sztuki wizualne,
f) taniec,
g) teatr.


Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na
okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia
2018 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i
minimalnie 30 tys. złotych brutto.


Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez portal systemu
EBOI, a rekomendacje, portfolio z pracami kandydata, CD z nagraniami lub
materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku
wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego
przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać
pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa


Nabór wniosków trwa do 31 pażdziernika 2017 roku.
W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla
pocztowego.


Warunki udziału w konkursie:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1) zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się
wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2) będące polskimi obywatelami,
3) urodzone nie wcześniej niż w 1982 roku.


O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
1) aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane
stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której
dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2) realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium
finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem
jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch
lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
3) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium
finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której
dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem
trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.


Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia
wyników
konkursu Programu Młoda Polska na 2018 rok, realizuje
przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze
środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty
zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia
przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji.
Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż
31 stycznia 2018 roku.
Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się
z pracownikami NCK: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck(dot)pl.


Konsultacje w siedzibie NCK:
Do 31 października 2017 roku w biurze Programu Młoda Polska – ul.
Prosta 69, III p. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00:

1) prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane
osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad
aplikowania o stypendia;
2) zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność
dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do
siedziby NCK).
Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu
spotkania
.
Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów
jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.
Rezerwacja prowadzona jest telefonicznie – (22) 350 95 32 lub elektronicznie
– e-mail: arakowska@nck(dot)pl.


Dokumenty do pobrania:


1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – regulamin konkursu
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – instrukcja krok po kroku
3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wniosek wzorcowy
4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór potwierdzenia złożenia wniosku

5. Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza rekomendacji
6. Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy stypendialnej
7. Załącznik nr 3 do regulaminu – regulamin prac Komisji

Informację sporządził/a: Agnieszka Czerniak
 powrót
Ostatnia aktualizacja - 20.09.2017 o godz. 12:59 przez Marcin Majewski