Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

25.10.2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

1. Termin zgłaszania się kandydatów – 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.

 

2. Miejsce dokonywania zgłoszeń – Biuro Kadr i Szkolenia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

 

3. Dyrektora powołuje Minister na podstawie ocen wystawionych kandydatom przez komisję konkursową. Komisja ocenia kandydatów uwzględniając następujące kryteria:

1)      przygotowanie teoretyczne kandydata, w tym profil wykształcenia,

2)     wiedzę i doświadczenie kandydata w dziedzinie kinematografii,

3)     wiedzę z zakresu finansów publicznych, administracji oraz przepisów prawa w zakresie kinematografii,

4)     znajomość języków obcych,

5)     znajomość europejskiego modelu wspierania kultury filmowej oraz zagadnień międzynarodowej współpracy w dziedzinie kinematografii,

6)     przedstawioną koncepcję rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

4. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:

1)      imię i nazwisko kandydata,

2)     adres zamieszkania i adres do korespondencji,

3)     serię i nr dowodu osobistego oraz numer PESEL lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do zgłoszenia dołącza się:

1)      życiorys,

2)     uzasadnienie kandydatury z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 3, wraz z przedstawieniem koncepcji rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

3)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1311 j.t.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

5)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 j.t.) na potrzeby postępowania konkursowego.

6)     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata.

Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.

 

5. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (j.t. Dz. U. 2016, poz. 438, zm. Dz. U. 2017, poz. 961) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1352).

 

***************

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza, że w związku z konkursem na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej można zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

1. Termin zgłaszania kandydatów – 2 tygodnie od dnia ogłoszenia.

 

2. Miejsce dokonywania zgłoszeń – Biuro Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

 

3. Komisję konkursową powołuje Minister  w składzie:

1) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez:

                a) związki twórcze działające w kinematografii,

                b) producentów filmowych,

                c) jednostki publicznej telewizji,

                d) nadawców telewizyjnych innych niż wymienieni w lit. c,

                e) dystrybutorów filmów,

                f) podmioty dokonujące reemisji programów telewizyjnych,

                g) podmioty prowadzące kina,

                h) związki zawodowe działające w kinematografii.

     2) 1 twórcę filmów fabularnych;

     3) 1 twórcę filmów dokumentalnych lub animowanych;

            4) 1 przedstawiciela ministra.

Kandydatów na członków komisji, o których mowa w pkt 1, mogą zgłaszać wyłącznie podmioty, o których mowa w tym punkcie. Kandydaci na członków komisji, o których mowa w pkt 2 i 3, mogą również zgłaszać swe kandydatury samodzielnie. W braku odpowiedniej liczby zgłoszeń Minister  powołuje członków komisji według swojego wyboru.

 

4. Zgłoszenie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać:

1)      imię i nazwisko kandydata;

2)     adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

3)     informację o wykształceniu;

4)     informację o miejscu zatrudnienia;

5)     zwięzłe uzasadnienie kandydatury.

Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.

 

5. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (j.t. Dz. U. 2016, poz. 438, zm. Dz. U. 2017, poz. 961)  oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1352).

 

*****************

Mając na uwadze ułatwienie składania aplikacji, zarówno przez kandydatów na dyrektora PISF-u, jak również dokonujących zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej, na stronie podmiotowej BIP MKiDN w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia”, do ogłoszenia dodano link o nazwie: konkursnadyrektoraPISF-u, w którym zamieszczono aktywne formularze zgłoszeniowe do pobrania.

Formularz_kandydat_na_członka_komisji
Formularz_kandydat_na_dyrektora
 

Informację sporządził/a: Katarzyna Stasiakpowrót
Ostatnia aktualizacja - 25.10.2017 o godz. 15:46 przez Waldemar Andrzejewski