Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Ogłoszenia i zawiadomienia

Ogłoszenie o konkursie

05.09.2018

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2019

Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępne pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1.

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).

Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością

i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:

a) film,

b) fotografia,

c) literatura (w tym reportaż dziennikarski),

d) muzyka,

e) sztuki wizualne,

f) taniec,

g) teatr.

Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego trwający maksymalnie do 31 grudnia 2019 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć poprzez - system EBOI, a rekomendacje, portfolio  kandydata, CD z nagraniami lub materiały dodatkowe, a także potwierdzenie złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku.

W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.

Warunki udziału w konkursie:

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:

  1. zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
  2. będące polskimi obywatelami,
  3. urodzone nie wcześniej niż w 1983 roku.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

  1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium,
  3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Stypendium nie może otrzymać osoba, która w chwili ogłoszenia wyników konkursu Programu Młoda Polska na rok 2019, realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2019 roku.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 350 95 32, e-mail: arakowska@nck(dot)pl.

Konsultacje w siedzibie NCK:

Do 31 października 2018 roku w biurze Programu Młoda Polska – ul. Prosta 69, III p. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00:

  1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
  2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).

Warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga:ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rezerwacja prowadzona jest telefonicznie – (22) 350 95 32 lub elektronicznie – e-mail: arakowska@nck(dot)pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – regulamin konkursu,

2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – instrukcja krok po kroku,

3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wniosek wzorcowy,

4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór potwierdzenia złożenia wniosku,

5. Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza rekomendacji,

6. Załącznik nr 2 do regulaminu – wzór umowy stypendialnej,

7. Załącznik nr 3 do regulaminu – regulamin prac Komisji.

Informację sporządził/a: Jacek Drozdapowrót
Ostatnia aktualizacja - 14.09.2018 o godz. 11:10 przez Krzysztof Krukowski